Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okražen săd Vidin (Bulharsko) 23. apríla 2021 – Corporate Commercial Bank AD v konkurze/Elit Petrol AD

(vec C-260/21)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Okražen săd Vidin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Corporate Commercial Bank AD v konkurze

Žalovaná: Elit Petrol AD

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 63 ZFEÚ, ktorý upravuje voľný pohyb kapitálu a platieb, vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na vykonanie započítania vo vzťahu k bankovej inštitúcii, ak obchodná spoločnosť, ktorá je dlžníkom tejto banky, splní svoje záväzky započítaním so vzájomnými pohľadávkami voči tej istej banke, ktoré sú určené z hľadiska výšky, vyčíslené a splatné?

Má sa článok 63 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že zmena podmienok týkajúcich sa účinnosti započítaní, ktoré už boli vykonané v súlade so zákonom vo vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou a bankovou inštitúciou, z ktorej vyplýva, že vykonané započítania sú na základe nových podmienok, ktoré majú spätnú účinnosť vo vzťahu k už vykonaným započítaniam, sú neúčinné, predstavuje obmedzenie v zmysle článku 63 ods. 1 ZFEÚ, ak vedie k obmedzeniu možnosti splniť si záväzky voči iným spoločnostiam, pokiaľ akcie alebo podiely, ktoré tvoria základné imanie týchto spoločností, vlastnia osoby z iných členských štátov Európskej únie alebo tieto osoby vlastnia dlhopisy vydané uvedenými spoločnosťami?

Má sa článok 63 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že pripúšťa vnútroštátnu právnu úpravu, ktorou sa so spätnou účinnosťou menia podmienky týkajúce sa účinnosti započítaní, ktoré už boli vykonané v súlade so zákonom vo vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou a bankovou inštitúciou, a z ktorej vyplýva, že vykonané započítania sú na základe nových podmienok, ktoré sa so spätnou účinnosťou uplatňujú na započítania, ktoré už boli vykonané, neúčinné?

Majú sa článok 4 ods. 2 písm. a), ako aj články 26, 27, 114 a 115 ZFEÚ, ktoré upravujú vnútorný trh Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že aj v prípadoch, v ktorých existujú právne vzťahy len medzi právnymi subjektmi tej istej štátnej príslušnosti, ktoré teda možno klasifikovať ako vnútroštátne právne vzťahy bez priamej cezhraničnej súvislosti s vnútorným trhom Európskej únie, pripúšťajú vnútroštátnu právnu úpravu, ktorou sa so spätnou účinnosťou menia podmienky týkajúce sa účinnosti započítaní, ktoré už boli vykonané v súlade so zákonom vo vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou a bankovou inštitúciou v jednom z členských štátov, pričom z tejto právnej úpravy vyplýva, že vykonané započítania sú na základe nových podmienok, ktoré sa so spätnou účinnosťou uplatňujú na započítania, ktoré už boli vykonané, neúčinné?

Majú sa článok 2 v spojení s článkom 19 ods. 1 ZEÚ, ako aj článok 47 ods. 1 a 2 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že pripúšťajú prijatie vnútroštátnej právnej úpravy, ktorou sa menia podmienky týkajúce sa účinného vykonania započítaní vo vzťahu k bankovej inštitúcii, pričom táto právna úprava výslovne priznáva týmto novým podmienkam spätnú účinnosť a stanovuje, že započítania vykonané v súlade so zákonom v skoršom období sú neúčinné, zatiaľ čo sa v dotknutom členskom štáte vedie konkurzné konanie týkajúce sa tejto bankovej inštitúcie a prebiehajú súdne konania, v ktorých sa navrhuje, aby súd určil, že započítania vykonané voči tejto banke, pre ktoré v čase ich vykonania platili iné právne podmienky, sú neúčinné?

Má sa zásada právnej istoty ako všeobecná zásada práva Únie vykladať v tom zmysle, že pripúšťa vnútroštátnu právnu úpravu, ktorou sa menia podmienky týkajúce sa účinného vykonania započítaní vo vzťahu k bankovej inštitúcii, pričom táto právna úprava výslovne priznáva týmto novým podmienkam spätnú účinnosť a stanovuje, že započítania vykonané v súlade so zákonom v skoršom období sú neúčinné, zatiaľ čo sa v dotknutom členskom štáte vedie konkurzné konanie týkajúce sa tejto bankovej inštitúcie a prebiehajú súdne konania, v ktorých sa navrhuje, aby súd určil, že započítania vykonané voči tejto banke, pre ktoré v čase ich vykonania platili iné právne podmienky, sú neúčinné?

____________