Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sofijski gradski sad (Bulharsko) dne 26. dubna 2021 – trestní řízení proti HV

(Věc C-266/21)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Sofijski gradski sad

Účastník původního trestního řízení

HV

Předběžné otázky

1. 1. – Spadají soudní rozhodnutí v trestních řízeních, v nichž je pro trestné činy spáchané porušením právních předpisů o silniční dopravě a středně těžkým ublížením na zdraví z nedbalosti uložena pachateli správní sankce pozastavení práva řídit motorové vozidlo na dobu určitou, do oblasti působnosti čl. 2 bodu 4 a čl. 4 odst. 1 písm. d) rámcového rozhodnutí Rady 2008/947/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty?

1. 2. – Představují ustanovení čl. 11 odst. 2 a odst. 4 prvního až třetího pododstavce směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech pro členský stát, v němž majitel řidičského průkazu vydaného tímto státem obvykle pobývá, základ pro odmítnutí uznat a vykonat správní sankci, která byla uložena v jiném členském státě z důvodu porušení předpisů o silniční dopravě a středně těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti jiné osobě v podobě dočasného odnětí práva řídit motorové vozidlo, přičemž tento skutek byl spáchán v okamžiku, kdy pachatel po výměně řidičského průkazu původně vydaného ve státě odsouzení vlastnil řidičský průkaz vydaný státem jeho pobytu?

____________