Language of document :

Преюдициално запитване от Korkein oikeus (Финландия), постъпило на 22 април 2021 г. — Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia/Koninklijke Philips N.V.

(Дело C-264/21)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Korkein oikeus

Страни в главното производство

Жалбоподател: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Ответник: Koninklijke Philips N.V.

Преюдициални въпроси

Съдържа ли понятието за производител по смисъла на член 3, параграф 1 от Директивата относно отговорността за вреди от дефектни стоки1 изискване лицето, което поставя върху стоката своето име или наименование, търговска марка или друг отличителен знак или е разрешило тяхното поставяне, да се представя за производител и по друг начин?

При утвърдителен отговор на първия въпрос: въз основа на кои обстоятелства следва да се преценява представянето на лицето за производител на стоката? От значение ли е за тази преценка обстоятелството, че стоката се произвежда от дъщерно дружество на притежателя на марката и се разпространява от друго негово дъщерно дружество?

____________

1     Директива 1999/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 1999 година за изменение на Директива 85/374/ЕИО на Съвета за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно отговорността за дефектни продукти (ОВ L 141, 1999 г., стр. 20; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 5, стр. 34).