Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 29. aprīlī iesniedza Conseil d’État (Beļģija) – Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL/Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

(Lieta C-277/21)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d’État

Pamatlietas puses

Prasītāji: Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL

Atbildētāji: Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā 1 A pielikuma 20.309 punkta h) apakšpunkts ir interpretējams tādējādi, ka regulējums, ar kuru kompetentā valdības iestāde izglītības darbību jomā:

apstiprina mācību programmas,

paredz regulējumu gan mācību struktūrai, gan prioritārajiem un specifiskajiem uzdevumiem, organizē un kontrolē skolnieku iestāšanās un atskaitīšanas nosacījumus, klases pedagoģiskās sapulces lēmumus un finansiālo līdzdalību, organizē skolu apvienošanu strukturētos tīklos un paredz pienākumu izstrādāt mācību, pedagoģisko un izglītības iestādes plānu, kā arī darbību atskaites sniegšanu,

organizē, kontrolē un it sevišķi pārbauda mācītās nozares, mācību līmeni un valodas likumu piemērošanu, izņemot pedagoģiskās metodes, un

nosaka minimālo skolēnu skaitu klasē, nodaļā, līmenī vai atbilstoši citiem apakšiedalījumiem izņemot, ja ir ministrijas piešķirta atkāpe,

ir uzskatāms par “pārmērīgu” šīs tiesību normas izpratnē, ciktāl ar to faktiski nosaka vai paredz saistības attiecīgās darbības nozares vienību vispārējai politikai vai programmai?

Vai šīs pašas regulas A pielikuma 20.15 punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā ir ietverts vispārējs regulējums, paredzot specifiskus noteikumus, kas veido personāla “noteikumus”, kuri ir piemērojami bezpeļņas organizācijām, kas saņem valdības finansējumu un veic savas darbības izglītības jomā?

____________

1 OV 2013, L 174, 1. lpp.