Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varchoven administrativen săd (Bulharsko) 28. januára 2021 – Direktor na Agencia „Mitnici“/IMPERIAL TOBACCO BULGARIA EOOD

(vec C-55/21)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Varchoven administrativen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Direktor na Agencia „Mitnici“

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: IMPERIAL TOBACCO BULGARIA EOOD

Prejudiciálne otázky

Majú sa článok 11 smernice Rady 2008/118/ES1 zo 16. decembra 2008 a článok 17 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2011/64/EÚ2 z 21. júna 2011 vykladať v tom zmysle, že ukladajú členským štátom povinnosť vydať právne predpisy upravujúce vrátenie spotrebnej dane vrátane spotrebnej dane z tabakových výrobkov, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu a pod colným dozorom zničené?

Ak bude odpoveď na prvú otázku kladná, môžu sa dotknuté osoby odvolávať na priamy účinok ustanovení smerníc a zásad práva Únie, ak členský štát nesplnil svoju povinnosť vydať také právne predpisy?

Ak budú odpovede na prvé dve otázky kladné, oprávňuje priamy účinok citovaných ustanovení za skutkového stavu zisteného v tomto prípade na vrátenie zaplatenej spotrebnej dane len na základe žiadosti a bez ďalších formalít?

____________

1 Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 2009, s. 12).

2 Smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov (Ú. v. EÚ L 176, 2011, s. 24).