Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 28. januarja 2021 – Direktor na Agentsia „Mitnitsi“/IMPERIAL TOBACCO BULGARIA EOOD

(Zadeva C-55/21)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Varhoven administrativen sad

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagatelj kasacijske pritožbe: Direktor na Agentsia „Mitnitsi“

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: IMPERIAL TOBACCO BULGARIA EOOD

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 11 Direktive Sveta 2008/118/ES1 z dne 16. decembra 2008 in člen 17, prvi odstavek, točka (b), Direktive Sveta 2011/64/EU2 z dne 21. junija 2011 razlagati tako, da državam članicam nalagata obveznost sprejetja predpisov za vračilo trošarine, vključno s trošarino za tobačne izdelke, ki so bili sproščeni v porabo in uničeni pod carinskim nadzorom?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali se lahko zadevne osebe sklicujejo na neposredni učinek določb direktiv in na načela prava Unije, kadar država članica ni izpolnila svoje obveznosti sprejetja takih predpisov?

Če je odgovor na prvi dve vprašanji pritrdilen, ali je vračilo plačane trošarine na podlagi neposrednega učinka navedenih določb ob upoštevanju dejanskega stanja, ugotovljenega v obravnavanem primeru, upravičeno zgolj na podlagi zahteve in ne da bi bile izpolnjene druge formale zahteve?

____________

1 Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (UL 2009, L 9, str. 12).

2 Direktiva Sveta 2011/64/EU z dne 21. junija 2011 o strukturi in stopnjah trošarine, ki velja za tobačne izdelke (UL 2011, L 176, str. 24).