Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 28 januari 2021 – Direktor na Agentsia ”Mitnitsi” mot IMPERIAL TOBACCO BULGARIA EOOD

(Mål C-55/21)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i det nationella målet

Klagande: Direktor na Agentsia ”Mitnitsi”

Motpart: IMPERIAL TOBACCO BULGARIA EOOD

Tolkningsfrågor

Ska artikel 11 i rådets direktiv 2008/118/EG(1 ) av den 16 december 2008 och artikel 17.1 b i rådets direktiv 2011/64/EU(2 ) av den 21 juni 2011 tolkas på så sätt att de medför en skyldighet för medlemsstaterna att anta bestämmelser om återbetalning av punktskatt, inklusive på tobaksvaror som frisläppts för konsumtion och förstörts under tullmyndighetens tillsyn?

Om den första frågan besvaras jakande: Kan berörda personer åberopa den direkta effekten av direktivbestämmelser och unionsrättsliga principer om en medlemsstat inte har uppfyllt sin skyldighet att anta sådana bestämmelser?

Om de två första frågorna besvaras jakande: Ger ovannämnda bestämmelsers direkta effekt under de faktiska omständigheterna i det aktuella målet en rätt att få den erlagda punktskatten återbetalad enbart på begäran av en berörd person och utan att några ytterligare formföreskrifter behöver iakttas?

____________

(1 ) Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 2009, s. 12).

(2 ) Rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror (EUT L 176, 2011, s. 24).