Language of document :

Euroopa Kohtu (kümnes koda) 9. juuni 2022. aasta otsus (Varhoven administrativen sadi eelotsusetaotlus - Bulgaaria) – Direktor na Agentsia „Mitnitsi“ versus „IMPERIAL TOBACCO BULGARIA“ EOOD

(kohtuasi C-55/21)1

(Eelotsusetaotlus – Maksustamine – Aktsiis – Direktiiv 2008/118/EÜ – Artikkel 11 – Tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt makstud aktsiisi tagastamine – Direktiiv 2011/64/EL – Artikli 17 esimese lõigu punkt b – Haldusjärelevalve all hävitatud tubakatoodetel olevate maksumärkide müügi teel juba tasutud aktsiisi tagastamine – Liikmesriikide kohustus võtta vastu õigusnormid, mis näevad ette tarbimisse lubatud ja haldusjärelevalve all hävitatud tubakatoodetelt aktsiisi tagastamise – Puudumine)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Varhoven administrativen sad

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Direktor na Agentsia „Mitnitsi“

Kostja: „IMPERIAL TOBACCO BULGARIA“ EOOD

Resolutsioon

Nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ, artiklit 11 ja nõukogu 21. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/64/EL tubakatoodetele kohaldatava aktsiisi struktuuri ja määrade kohta artikli 17 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et neist sätetest ei tulene liikmesriigi kohustus näha ette aktsiisi tagastamine juba tarbimiseks lubatud aktsiisikaubalt, sealhulgas tubakatooted, mis on hävitatud tollijärelevalve all.

____________

1 ELT C 128, 12.4.2021.