Language of document :

Tiesas (desmitā palāta) 2022. gada 9. jūnija spriedums (Varhoven administrativen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Direktor na Agentsia “Mitnitsi”/“IMPERIAL TOBACCO BULGARIA” EOOD

(Lieta C-55/21) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Nodokļi – Akcīzes nodoklis – Direktīva 2008/118/EK – 11. pants – Akcīzes nodokļa, kas piemērojams patēriņam nodotām akcīzes precēm, atmaksa – Direktīva 2011/64/ES – 17. panta pirmās daļas b) punkts – Jau samaksātā akcīzes nodokļa atmaksa, izmantojot nodokļu markas, kas piestiprinātas uz administratīvajā uzraudzībā iznīcinātiem tabakas izstrādājumiem – Dalībvalstu pienākums pieņemt tiesisko regulējumu, kurā paredzēta akcīzes nodokļa atmaksa par tabakas izstrādājumiem, kas nodoti patēriņam un iznīcināti muitas uzraudzībā – Neesamība)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Varhoven administrativen sad

Pamatlietas puses

Prasītājs: Direktor na Agentsia “Mitnitsi”

Atbildētāja: “IMPERIAL TOBACCO BULGARIA” EOOD

Rezolutīvā daļa

Padomes Direktīvas 2008/118/EK (2008. gada 16. decembris) par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK, 11. pants un Padomes Direktīvas 2011/64/ES (2011. gada 21. jūnijs) par tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm 17. panta pirmās daļas b) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šajās tiesību normās dalībvalstīm nav noteikts pienākums paredzēt akcīzes nodokļa atmaksu par akcīzes precēm, tostarp par tabakas izstrādājumiem, kas ir iznīcināti muitas uzraudzībā un kas jau ir nodoti patēriņam.

____________

1 OV C 128, 12.4.2021.