Language of document :

2020 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderių, išduotų dėl L (C-354/20 PPU), P (C-412/20 PPU)

(Sujungtos bylos C-354/20 PPU ir C-412/20 PPU)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra – Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Europos arešto orderis – Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR – 1 straipsnio 3 dalis – 6 straipsnio 1 dalis – Perdavimo tarp valstybių narių tvarka – Vykdymo sąlygos – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 47 straipsnio antra pastraipa – Teisė, kad bylą išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas – Sisteminiai arba bendri trūkumai – Sąvoka „išduodančioji teisminė institucija“ – Atsižvelgimas į pokyčius išdavus atitinkamą Europos arešto orderį – Vykdančiosios teisminės institucijos pareiga konkrečiai ir tiksliai patikrinti, ar yra rimtų ir pagrįstų priežasčių manyti, kad suinteresuotajam asmeniui jį perdavus kils realus pavojus, kad bus pažeista jo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Amsterdam

Šalys pagrindinėje byloje

L (C-354/20 PPU), P (C-412/20 PPU)

Rezoliucinė dalis

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, iš dalies pakeisto 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR, 6 straipsnio 1 dalis ir 1 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinamos taip, kad kai vykdančioji teisminė institucija, turinti nuspręsti dėl asmens, dėl kurio išduotas Europos arešto orderis, perdavimo, turi duomenų, patvirtinančių su šį arešto orderį išdavusios valstybės narės teisminės valdžios nepriklausomumu susijusius sisteminius ar bendrus trūkumus, kurie jau buvo išduodant šį arešto orderį arba atsirado jį išdavus, ji negali atsisakyti pripažinti „išduodančiąja teismine institucija“ teismo, išdavusio minėtą arešto orderį, ir daryti prielaidos, kad yra rimtų ir pagrįstų priežasčių manyti, jog šį asmenį perdavus prašančiajai valstybei narei kils realus jo pagrindinės teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, užtikrintos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio antroje pastraipoje, pažeidimo pavojus, neatlikdama konkretaus ir tikslaus patikrinimo, kuriuo visų pirma būtų atsižvelgiama į minėto asmens asmeninę padėtį, aptariamos baudžiamosios veikos pobūdį, minėto orderio išdavimo faktines aplinkybes, kaip antai vešiosios valdžios institucijų pareiškimus, galinčius paveikti individualaus atvejo nagrinėjimą.

____________

1 OL C 320, 2020 9 28

OL C 378, 2020 11 9.