Language of document :

Жалба, подадена на 19 юни 2020 г. — Ryanair/Комисия

(Дело T-378/20)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Ryanair DAC (Суордс, Ирландия) (представители: E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating и I. Metaxas-Maranghidis, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени Решение (ЕС) на Европейската комисия от 15 април 2020 година относно държавна помощ SA.567951 , и

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква пет основания в подкрепа на жалбата.

Първо основание: Европейската комисия е нарушила правното изискване, съгласно което помощите, разрешени съгласно член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС, трябва да отстраняват щети, причинени от извънредни събития, а не само щетите, претърпени от едно пострадало лице вследствие на такива събития.

Второ основание: Европейската комисия е допуснала явна грешка в преценката на пропорционалността на помощта спрямо щетите, причинени от кризата, породена от вируса COVID-19.

Трето основание: Европейската комисия е нарушила конкретни разпоредби от Договора за функционирането на ЕС и общите принципи на европейското право относно недопускането на дискриминация, свободното предоставяне на услуги и свободата на установяване, които са в основата на либерализацията на въздушния превоз в ЕС от 80-те години насам. Либерализацията на пазара на въздушните превози в ЕС е позволила разрастването на същински паневропейски нискотарифни авиокомпании. Европейската комисия не отчита щетите от породената от вируса COVID-19 криза за такива паневропейски авиокомпании и ролята им за въздушните връзки с Дания, като позволява на последната държава да отпуска помощ само на SAS. Член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС предвижда изключение от забраната на държавните помощи по член 107, параграф 1 ДФЕС, но не предвижда изключение от другите норми и принципи, установени в Договора за функционирането на ЕС.

Четвърто основание: Европейската комисия не е започнала официална процедура по разследване въпреки сериозните затруднения и е нарушила процесуалните права на жалбоподателя.

Пето основание: при приемане на решението не е изпълнено задължението на Комисията за мотивиране.

____________

1 Решение (ЕС) на Европейската комисия от 15 април 2020 година относно държавна помощ SA.56795 — Дания — Обезщетение за щетите, претърпени от Scandinavian Airlines вследствие на епидемията от вируса COVID-19 (все още непубликувано в Официален вестник)