Language of document :

19. juunil 2020 esitatud hagi – Ryanair versus komisjon

(kohtuasi T-378/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Ryanair DAC (Swords, Iirimaa) (esindajad: advokaadid E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating ja I. Metaxas-Maranghidis)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni 15. aprilli 2020. aasta otsus (EL) riigiabi SA.567951 kohta; ja

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

Esimene väide, et Euroopa Komisjon rikkus seadusest tulenevat nõuet, et ELTL artikli 107 lõike 2 punkti b alusel heaks kiidetud abi peab korvama erakorraliste sündmuste tekitatud kahju ja mitte ainult sellise sündmuse läbi kannatanu kahju.

Teine väide, et Euroopa Komisjon tegi ilmse hindamisvea COVID-19 kriisi tõttu tekkinud kahju eest antud abi proportsionaalsuse hindamisel.

Kolmas väide, et Euroopa Komisjon rikub ELTL erisätteid ja liidu õiguse üldpõhimõtteid seoses diskrimineerimise keelu, teenuste vaba osutamise ja asutamisvabadusega, mis on olnud liidus olulised lennuveo liberaliseerimisel alates 1980. aastate lõpust. Lennundusturu liberaliseerimine liidus võimaldas kasvama hakata üleeuroopalistel odavlennufirmadel. Euroopa Komisjon jättis arvestamata nendele üleeuroopalistele lennuettevõtjatele COVID-19 kriisi tõttu tekkinud kahju ja nende lennufirmade tähtsuse Taani lennutranspordile, sest Taanil lubati anda abi ainult SASile. ELTL artikli 107 lõike 2 punktis b on ette nähtud erand riigiabi keelust ELTL artikli 107 lõike 1 järgi, kuid selles ei ole ette nähtud erandit teistest sätetest ega ELTL põhimõtetest.

Neljas väide, et Euroopa Komisjon ei jättis hoolimata tõsistest raskustest ametliku uurimismenetluse algatamata ja rikkus hageja menetlusõigusi.

Viies väide, et otsuses on rikutud komisjoni põhjendamiskohustust.

____________

1 Euroopa Komisjoni 15. aprilli 2020. aasta otsus (EL) riigiabi SA.56795 kohta - Taani – Hüvitis COVID-19 tekitatud kahju eest Scandinavian Airlinesile (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).