Language of document :

Kanne 19.6.2020 – Ryanair v. komissio

(asia T-378/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ryanair DAC (Swords, Irlanti) (edustajinaan: asianajajat E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating ja I. Metaxas-Maranghidis)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

–    kumoaa 15.4.2020 tehdyn komission päätöksen (EU) valtiontuesta SA.567951

ja

–    velvoittaa Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1.    Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan Euroopan komission on rikkonut lakisääteistä vaatimusta, jonka mukaan SEUT 107 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti sisämarkkinoille soveltuvaksi katsotulla valtiontuella on korvattava poikkeuksellisista tapahtumista aiheutunut vahinko, eikä vain vahinkoa, joka on aiheutunut yhdelle tällaisista tapahtumista kärsineelle.

2.    Toinen kanneperuste, jonka mukaan Euroopan komissio on syyllistynyt ilmeiseen arviointivirheeseen tarkastellessaan COVID-19 –kriisistä aiheutuneen vahingon johdosta myönnetyn tuen oikeasuhteisuutta.

3.    Kolmas kanneperuste, jonka mukaan Euroopan komissio on rikkonut EUT-sopimuksen nimenomaisia määräyksiä ja unionin yleisiä oikeusperiaatteita, kuten syrjinnän kieltoa, palvelujen tarjoamisen vapautta ja sijoittautumisvapautta, jotka ovat olleet lentoliikennemarkkinoiden vapauttamisen tukena Euroopan unionissa 1980 -luvun loppupuolelta alkaen. Näiden markkinoiden vapauttaminen Euroopan unionissa on mahdollistanut todellisten paneurooppalaisten halpalentoyhtiöiden kasvun. Euroopan komissio ei ole ottanut huomioon COVID-19 -kriisistä näille paneurooppalaisille lentoyhtiöille aiheutunutta vahinkoa ja niiden osuutta Tanskan lentoyhteyksissä salliessaan Tanskan myöntää tukea ainoastaan SAS:lle. SEUT 107 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määrätään poikkeuksesta SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun valtiontukien kieltoon, mutta siinä ei määrätä muihin EUT-sopimuksen määräyksiin tai periaatteisiin kohdistuvista poikkeuksista.

4.    Neljäs kanneperuste, jonka mukaan Euroopan komissio on jättänyt toimittamatta muodollisen tutkintamenettelyn näistä huomattavista vaikeuksista huolimatta ja loukannut kantajan menettelyllisiä oikeuksia.

5.    Viides kanneperuste, jonka mukaan komissio on päätöksessään laiminlyönyt perusteluvelvollisuuttaan.

____________

1 15.4.2020 tehty komission päätös (EU) valtiontuesta SA.56795 – Tanska – Hyvitys COVID-19 pandemian aiheuttamasta vahingosta Scandinavian Airlinesille; ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä)