Language of document :

Решение на Общия съд от 14 април 2021 г. — Ryanair/Комисия (SAS, Дания; Covid-19)

(Дело T-378/20)1

(Държавни помощи — Датски пазар на въздушен транспорт — Помощ, предоставена от Дания в полза на авиокомпания във връзка с пандемията от COVID-19 — Гаранция — Решение да не се повдигат възражения — Ангажименти, които обуславят съвместимостта на помощта с вътрешния пазар — Помощ за отстраняване на щети, причинени от извънредно събитие — Свобода на установяване — Свободно предоставяне на услуги — Равно третиране — Задължение за мотивиране)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Ryanair DAC (Суордс, Ирландия) (представители: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis и V. Blanc, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: F. Tomat, L. Flynn и S. Noë)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Кралство Дания (представители: J. Nymann-Lindegren и M. Søndahl Wolff, подпомагани от R. Holdgaard, адвокат), Френска република (представители: E. de Moustier и P. Dodeller), SAS AB (Стокхолм, Швеция) (представител: F. Sjövall, адвокат)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Решение C(2020) 2416 final на Комисията от 15 април 2020 година относно държавна помощ SA.56795 (2020/N) — Дания — Обезщетение за вредите, претърпени от SAS вследствие на пандемията от COVID-19.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Ryanair DAC да понесе наред с направените от него съдебни разноски и тези на Европейската комисия, включително разноските, направени в рамките на искането за поверително третиране.

Кралство Дания, Френската република и SAS AB понасят направените от тях съдебни разноски.

____________

1     ОВ C 255, 3.8.2020 г.