Language of document :

Rettens dom af 14. april 2021 – Ryanair mod Kommissionen (SAS, Danmark; Covid-19)

(Sag T-378/20) 1

(Statsstøtte – det danske marked for lufttransport – støtte, som Danmark har indrømmet et luftfartsselskab i forbindelse med COVID-19-pandemien – garanti – beslutning om ikke at gøre indsigelse – tilsagn som betingelse for støttens forenelighed med det indre marked – støtte, hvis formål er at afhjælpe skader, der er forårsaget af en usædvanlig begivenhed – etableringsfrihed – fri udveksling af tjenesteydelser – ligebehandling – begrundelsespligt)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Ryanair DAC (Swords, Irland) (ved advokaterne E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis og V. Blanc)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved F. Tomat, L. Flynn og S. Noë, som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Kongeriget Danmark (ved J. Nymann-Lindegren og M. Søndahl Wolff, som befuldmægtigede, bistået af advokat R. Holdgaard), Den Franske Republik (ved E. de Moustier og P. Dodeller, som befuldmægtigede) og SAS AB (Stockholm, Sverige) (ved advokat F. Sjövall)

Sagens genstand

Søgsmål i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse C(2020) 2416 final af 15. april 2020 om statsstøtte SA.56795 (2020/N) – Danmark – kompensation for den skade, som SAS har lidt som følge af COVID-19-pandemien

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Ryanair DAC bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med anmodningen om fortrolig behandling.

3)    Kongeriget Danmark, Den Franske Republik og SAS AB bærer hver deres egne omkostninger.

____________

1 EUT C 255 af 3.8.2020.