Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. apríla 2021 – Ryanair/Komisia (SAS, Dánsko, Covid-19)

(vec T-378/20)1

(„Štátna pomoc – Dánsky trh leteckej dopravy – Pomoc poskytnutá Dánskom v prospech leteckej spoločnosti v rámci pandémie COVID-19 – Záruka – Rozhodnutie o nevznesení námietok – Záväzky podmieňujúce zlučiteľnosti pomoci s vnútorným trhom – Pomoc určená na náhradu škody spôsobenej mimoriadnou udalosťou – Sloboda usadiť sa – Slobodné poskytovanie služieb – Rovnosť zaobchádzania – Povinnosť odôvodnenia“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ryanair DAC (Swords, Írsko) (v zastúpení: E. Vahida, F. C. Laprévote, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis a V. Blanc, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: F. Tomat, L. Flynn a S. Noë, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Dánske kráľovstvo (v zastúpení: J. Nymann-Lindegren a M. Søndahl Wolff, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Holdgaard, advokát), Francúzska republika (v zastúpení: E. de Moustier a P. Dodeller, splnomocnení zástupcovia), SAS AB (Štokholm, Švédsko) (v zastúpení: F. Sjövall, advokát)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2020) 2416 final z 15. apríla 2020 o štátnej pomoci SA.56795 (2020/N) – Dánsko – Náhrada škôd spôsobených SAS pandémiou COVID-19

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Ryanair DAC znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Európskej komisie vrátane trov konania vynaložených v rámci žiadosti o dôverné zaobchádzanie.

Dánske kráľovstvo, Francúzska republika a SAS AB znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1     Ú. v. EÚ C 255, 3.8.2020.