Language of document : ECLI:EU:C:2021:752

Privremena verzija

RJEŠENJE POTPREDSJEDNICE SUDA

20. rujna 2021.(*)

„Privremena pravna zaštita – Članak 279. UFEU-a – Okoliš – Djelatnosti iskopavanja lignita u površinskom rudniku – Rudnik lignita Turów (Poljska) – Neizvršenje – Promjena okolnosti – Nepostojanje – Novčana kazna”

U predmetu C-121/21 R,

povodom zahtjeva za određivanje privremenih mjera na temelju članka 279. UFEU-a, podnesenog 7. lipnja 2021.,

Češka Republika, koju zastupaju M. Smolek, J. Vláčil i L. Dvořáková, u svojstvu agenata,

tužitelj,

koju podupire:

Europska komisija, koju zastupaju K. Herrmann, M. Van Hoof, G. Gattinara i M. Noll-Ehlers, u svojstvu agenata,

intervenijent,

protiv

Republike Poljske, koju zastupa B. Majczyna, u svojstvu agenta,

tuženika,

POTPREDSJEDNICA SUDA,

saslušavši nezavisnog odvjetnika P. Pikamäea,

donosi sljedeće

Rješenje

1        Svojim zahtjevom za određivanje privremenih mjera Češka Republika od Suda traži da naloži Republici Poljskoj plaćanje dnevne novčane kazne u iznosu od 5 milijuna eura u proračun Europske unije zbog neispunjavanja obveza koje ima na temelju rješenja potpredsjednice Suda od 21. svibnja 2021., Češka Republika/Poljska (C-121/21 R, u daljnjem tekstu: rješenje od 21. svibnja 2021., EU:C:2021:420).

2        Taj je zahtjev podnesen u okviru tužbe zbog povrede obveze na temelju članka 259. UFEU-a, koju je Češka Republika podnijela 26. veljače 2021. i kojom se zahtijeva utvrđenje da je Republika Poljska povrijedila obveze koje ima na temelju:

–        članka 4. stavaka 1. i 2. Direktive 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL 2012., L 26, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 27., str. 3.), kako je izmijenjena Direktivom 2014/52/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. (SL 2014., L 124, str. 1.) (u daljnjem tekstu: Direktiva PUO), u vezi s člankom 4. stavcima 4. do 6., člankom 5. stavcima 1. i 2. kao i člancima 6. do 9. te direktive, time što je odobrila produljenje iskopavanja lignita za vrijeme od šest godina a da nije izvršila procjenu utjecaja na okoliš;

–        članka 6. stavaka 2. do 7., članka 7. stavka 5., članaka 8. i 9. kao i članka 11. stavka 1. Direktive PUO, time što je dopustila isključenje zainteresirane javnosti iz postupka dodjele odobrenja za iskopavanje;

–        članka 11. stavka 1. Direktive PUO, time što je odluku područnog ravnatelja za zaštitu okoliša u Wrocławu (Poljska) od 21. siječnja 2020. o okolišnim uvjetima za projekt nastavka iskorištavanja nalazišta lignita Turów (Poljska) do 2044. (u daljnjem tekstu: odluka PUO) proglasila neposredno izvršnom;

–        članka 4. stavka 1. točke (a) podtočke ii. i članka 4. stavka 1. točke (b) podtočke ii. Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL 2000., L 327, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 1., str. 48.), time što u odluku PUO nije uvrstila mogući postupak u slučaju neodobravanja izuzeća za dotična vodna tijela na temelju članka 4. stavka 5. te direktive;

–        članka 6. stavaka 2. do 7., članka 7. stavaka 1., 2. i 5. te članka 8. Direktive PUO, time što nije omogućila sudjelovanje zainteresirane javnosti i Češke Republike u postupku koji je doveo do donošenja odluke ministra za klimu Republike Poljske od 20. ožujka 2020. o izmjeni odobrenja br. 65/94 za iskopavanje lignita iz nalazišta Turów, kojom je za šest godina produljeno odobrenje za iskopavanje lignita u tom rudniku (u daljnjem tekstu: odobrenje za iskopavanje lignita do 2026.);

–        članka 9. stavaka 1. i 2. Direktive PUO, time što nije objavila odobrenje za iskopavanje lignita do 2026. i što ga nije dostavila Češkoj Republici u razumljivom obliku;

–        članka 11. stavka 1. Direktive PUO, time što nije omogućila sudski nadzor nad odobrenjem za iskopavanje lignita do 2026.;

–        članka 7. Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL 2003., L 41, str. 26.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 1., str. 128.), time što nije objavila odobrenje za iskopavanje lignita do 2026.;

–        načela lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. UEU-a, time što nije pružila potpune informacije u odnosu na postupak izdavanja odobrenja za iskopavanje lignita do 2026.;

–        članka 2. stavka 1. Direktive PUO u vezi s člankom 4. stavkom 1. te direktive, time što odluku PUO nije u dovoljnoj mjeri uzela u obzir u odobrenju za iskopavanje lignita do 2026.;

–        članka 8.a stavka 1. točke (b) Direktive PUO, time što u odobrenju za iskopavanje lignita do 2026. nije u dovoljnoj mjeri utvrdila sve okolišne uvjete.

3        Rješenjem od 21. svibnja 2021. potpredsjednica Suda naložila je Republici Poljskoj da odmah, a sve do objave presude kojom će se okončati predmet C-121/21, prekine djelatnosti iskopavanja lignita u rudniku Turów.

4        Budući da Republika Poljska nije ispunila obveze koje ima na temelju tog rješenja, Češka Republika podnijela je predmetni zahtjev za određivanje privremenih mjera kojim traži da se Republici Poljskoj naloži plaćanje dnevne novčane kazne od 5 milijuna eura u proračun Unije zbog neispunjavanja obveza.

5        U očitovanjima podnesenima 29. lipnja 2021. Republika Poljska zatražila je da se taj zahtjev odbije. Osim toga, ta je država članica zatražila da taj predmet ispita veliko vijeće Suda i da stranke na saslušanju iznesu svoja usmena očitovanja.

6        Republika Poljska zasebnim aktom koji je tajništvu Suda dostavljen istog dana podnijela je zahtjev na temelju članka 163. Poslovnika Suda za ukidanje rješenja od 21. svibnja 2021. Usto, ta je država članica zahtijevala da taj predmet ispita veliko vijeće Suda i da stranke na saslušanju iznesu svoja usmena očitovanja.

 Zahtjev Republike Poljske za ukidanje rješenja od 21. svibnja 2021.

 Zahtjev Republike Poljske da se predmet uputi pred veliko vijeće Suda i da se organizira saslušanje stranaka

7        Republika Poljska smatra da, s obzirom na osjetljivost i iznimnu važnost interesâ u vezi s okolišem, zdravljem, ljudskim životom i sigurnošću, koji bi bili ugroženi u slučaju zadržavanja privremene mjere o kojoj je riječ u rješenju od 21. svibnja 2021., zahtjev za ukidanje tog rješenja mora ispitati veliko vijeće Suda.

8        K tomu, Republika Poljska smatra da složenost predmeta zahtijeva da se u svrhu donošenja odluke o tom zahtjevu naloži saslušanje stranaka.

9        U tom pogledu, kao prvo, treba podsjetiti na to da, u skladu s člankom 161. stavkom 1. Poslovnika, u vezi s člankom 1. Odluke Suda 2012/671/EU od 23. listopada 2012. o sudačkim dužnostima potpredsjednika Suda (SL 2012., L 300, str. 47.), potpredsjednik Suda sam odlučuje o zahtjevima za suspenziju primjene ili određivanje privremenih mjera ili bez odlaganja prepušta odluku o tim zahtjevima Sudu.

10      Stoga je, na temelju tih odredaba, potpredsjednik Suda stvarno nadležan za odlučivanje o svim zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu ili odluku o takvom zahtjevu može prepustiti Sudu ako smatra da je, s obzirom na posebne okolnosti, za takav zahtjev potrebno upućivanje sudskom vijeću.

11      Iz toga slijedi da je samo potpredsjednik Suda nadležan za ocjenu, od slučaja do slučaja, o tome je li u odnosu na zahtjeve za privremenu pravnu zaštitu koji su mu podneseni potrebno upućivanje Sudu radi dodjeljivanja predmeta sudskom vijeću.

12      Budući da u ovom slučaju u zahtjevu Republike Poljske za ukidanje rješenja od 21. svibnja 2021. nije utvrđen nijedan element zbog kojeg bi ga bilo potrebno uputiti sudskom vijeću, odluku o njemu ne treba prepustiti Sudu.

13      Kao drugo, kad je riječ o zahtjevu za saslušanje stranaka, treba podsjetiti na to da je samo sudac privremene pravne zaštite nadležan za ocjenu relevantnosti takvog zahtjeva u odnosu na predmet spora i potrebu da se od stranaka dobiju pojašnjenja kako bi se odlučilo o navedenom sporu (vidjeti po analogiji rješenje od 3. ožujka 2020., Komisija/Poljska, C-791/19 R, neobjavljeno, EU:C:2020:147, t. 9. i navedenu sudsku praksu).

14      U ovom slučaju, s obzirom na to da spis sadržava dovoljno elemenata za donošenje odluke, nije potrebno organizirati saslušanje stranaka.

 Meritum

 Argumentacija

15      U prilog svojem zahtjevu Republika Poljska navodi, kao prvo, da su analize provedene radi izvršenja rješenja od 21. svibnja 2021. omogućile da se utvrdi da prekid djelatnosti iskopavanja lignita u rudniku Turów nužno dovodi do trajnog prestanka rada elektrane Turów. Ta država članica smatra da se ta elektrana, s obzirom na svoju tehničku podešenost, ne može ponovno pokrenuti nakon zaustavljanja svih svojih energetskih blokova. Usto, Republika Poljska navodi da tehnološke i logističke prepreke te zahtjevi zaštite okoliša ne omogućuju da se u toj elektrani spaljuje lignit iz drugih površinskih rudnika. Tvrdi da te okolnosti nisu uzete u obzir u rješenju od 21. svibnja 2021.

16      Kao drugo, Republika Poljska ističe da obustava djelatnosti iskopavanja lignita u rudniku Turów može dovesti do opasnosti za okoliš i sigurnost, kao što su pomicanja tla koja mogu uzrokovati uništenje sustava odvodnje odnosno oštetiti taj sustav ili protufiltracijski zaslon.

17      Kao treće, Republika Poljska smatra da je potrebno nastaviti djelatnosti iskopavanja lignita radi osiguravanja rudnika Turów. Bez nastavka tih djelatnosti nije moguće osigurati stabilnost padina i zemljištâ u odnosu na negativne utjecaje od prodiranja kišnice i podzemnih voda.

18      Kao četvrto, Republika Poljska ističe da prekid djelatnosti iskopavanja lignita u rudniku Turów ne omogućava sprečavanje pada razine podzemnih voda na češkom državnom području. Prema mišljenju te države članice, obustavom tih djelatnosti tijekom trajanja glavnog postupka ne može se pridonijeti poboljšanju opskrbe vodom na češkom državnom području.

19      Kao peto, Republika Poljska navodi da obustava navedenih djelatnosti može dovesti i do stvarne opasnosti za sigurnost poljskog i europskog elektroenergetskog sustava. Kvar do kojeg je 17. svibnja 2021. došlo u elektrani Rogowiec (Poljska) pokazao je da obustava tih djelatnosti iskopavanja dovodi do povećane opasnosti za sigurnost poljske električne mreže.

20      Kao šesto i posljednje, Republika Poljska u biti ističe da bi prekid djelatnosti iskopavanja lignita u rudniku Turów mogao uzrokovati poremećaj u distribuciji grijanja i pitke vode na području Bogatynije (Poljska) i Zgorzeleca (Poljska), što bi ugrozilo zdravlje stanovnika tih područja.

 Ocjena

21      Uvodno valja podsjetiti na to da, na temelju članka 162. stavka 1. Poslovnika, protiv rješenja o privremenim mjerama nije dopuštena žalba.

22      Nasuprot tomu, u skladu s člankom 163. tog Poslovnika, na zahtjev jedne od stranaka, rješenje o privremenoj pravnoj zaštiti u svakom je trenutku moguće izmijeniti ili ukinuti zbog promijenjenih okolnosti. Pojam „promijenjene okolnosti” osobito se odnosi na pojavu svakog činjeničnog ili pravnog elementa koji može dovesti u pitanje ocjene suca privremene pravne zaštite u pogledu uvjetâ odobravanja suspenzije ili privremene mjere.

23      Stoga valja ispitati čine li elementi na koje se Republika Poljska poziva u potporu svojem zahtjevu na temelju članka 163. Poslovnika „promijenjene okolnosti” u smislu tog članka.

24      U tom pogledu valja utvrditi, kao prvo, da su argumenti Republike Poljske, koji su prikazani u točkama 15. do 19. ovog rješenja, uglavnom samo ponavljanje ili razvijanje argumenata koje je ta država članica iznijela u svojim pisanim očitovanjima na zahtjev za privremenu pravnu zaštitu koji je Češka Republika podnijela 26. veljače 2021. Slijedom toga, takvi argumenti ne mogu činiti „promijenjene okolnosti” u smislu članka 163. Poslovnika te ih stoga treba odbiti.

25      Kao drugo, kad je riječ o argumentima Republike Poljske prikazanima u točki 20. ovog rješenja, dovoljno je istaknuti da ta država članica ne potkrepljuje u dovoljnoj mjeri tvrdnju da prekid iskopavanja lignita u rudniku Turów predstavlja stvarnu opasnost od poremećaja u opskrbi grijanjem i pitkom vodom na područjima Bogatynije i Zgorzeleca. Slijedom toga, takve se tvrdnje također ne mogu smatrati „promijenjenim okolnostima”, u smislu tog članka 163., koje mogu dovesti u pitanje ocjene iz rješenja od 21. svibnja 2021.

26      U tim okolnostima, zahtjev Republike Poljske za ukidanje rješenja od 21. svibnja 2021. treba odbiti.

 Zahtjev Češke Republike za plaćanje novčane kazne

 Zahtjev Republike Poljske da se predmet uputi pred veliko vijeće Suda i da se organizira saslušanje stranaka

27      Republika Poljska smatra da, s obzirom na privremene mjere određene rješenjem od 21. svibnja 2021., zahtjev za izricanje novčane kazne koji je podnijela Češka Republika treba ispitati veliko vijeće Suda. Osim toga, Republika Poljska tvrdi da odluku o izricanju novčane kazne državi članici ne smije donijeti sudac pojedinac.

28      K tomu, Republika Poljska smatra da složenost predmeta zahtijeva da se u svrhu donošenja odluke o tom zahtjevu naloži saslušanje stranaka.

29      U tom pogledu valja podsjetiti na to da, kao što to proizlazi iz točaka 9. do 13. ovog rješenja, potpredsjednik Suda može predmet prepustiti Sudu kako bi ga on dodijelio sudskom vijeću.

30      Budući da u ovom slučaju zahtjev za izricanje novčane kazne koji je podnijela Češka Republika ne sadržava nijedan element zbog kojeg bi ga bilo potrebno uputiti sudskom vijeću, odluku o njemu ne treba prepustiti Sudu.

31      Osim toga, kao što to proizlazi iz točke 13. ovog rješenja, sudac privremene pravne zaštite može organizirati saslušanje stranaka ako procijeni da je to potrebno za donošenje odluke o zahtjevu koji mu je podnesen.

32      Budući da u ovom slučaju spis sadržava dovoljno elemenata za donošenje odluke, nije potrebno organizirati saslušanje stranaka.

 Dopuštenost

33      Republika Poljska u biti ističe da je zahtjev Češke Republike za izricanje novčane kazne nedopušten zato što u okviru postupka privremene pravne zaštite samo Komisija, kao čuvarica Ugovorâ, može podnijeti zahtjev za izricanje novčane kazne državi članici.

34      U tom pogledu treba napomenuti da u sustavu pravnih sredstava koji je uspostavljen Ugovorom stranka može ne samo zatražiti, u skladu s člankom 278. UFEU-a, suspenziju primjene osporavanog akta u glavnom predmetu već se može također pozvati na članak 279. UFEU-a, kako bi zatražila određivanje privremenih mjera. Na temelju potonje odredbe, sudac privremene pravne zaštite može drugoj strani osobito privremeno izdati prikladne naloge (rješenje od 20. studenoga 2017., Komisija/Poljska, C-441/17 R, EU:C:2017:877, t. 96.).

35      Članak 279. UFEU-a stoga Sudu daje ovlast da odredi sve potrebne privremene mjere koje smatra nužnima kako bi se zajamčila puna učinkovitost konačne odluke (rješenje od 20. studenoga 2017., Komisija/Poljska, C-441/17 R, EU:C:2017:877, t. 97.).

36      Sudac privremene pravne zaštite osobito mora moći zajamčiti učinkovitost naloga koji je stranci upućen na temelju članka 279. UFEU-a, donošenjem bilo koje mjere kojoj je svrha da ta stranka poštuje rješenje o privremenoj pravnoj zaštiti. Takva se mjera osobito može sastojati od izricanja novčane kazne u slučaju kada odnosna stranka ne bi poštovala navedeni nalog (rješenje od 20. studenoga 2017., Komisija/Poljska, C-441/17 R, EU:C:2017:877, t. 100.).

37      Iz prethodno navedenog proizlazi da se država članica može pozvati na članak 279. UFEU-a kako bi zatražila određivanje privremenih mjera protiv neke stranke, kao što je izricanje novčane kazne, u slučaju da dotična stranka ne ispuni nalog koji joj je upućen na temelju te odredbe.

38      U tim je okolnostima zahtjev Češke Republike za izricanje novčane kazne Republici Poljskoj dopušten.

 Meritum

 Argumentacija

39      Češka Republika zahtijeva da se Republici Poljskoj naloži plaćanje dnevne novčane kazne u iznosu od 5 milijuna eura i da se taj iznos uplati u proračun Unije.

40      Češka Republika podsjeća na to da je rješenjem od 21. svibnja 2021. potpredsjednica Suda naložila Republici Poljskoj da odmah, a sve do objave presude kojom će se meritorno okončati predmet, prekine djelatnosti iskopavanja lignita u rudniku Turów.

41      Prema mišljenju Češke Republike, ta se obveza načelno može ispuniti odmah, najkasnije u roku od nekoliko dana. Također smatra da se Republika Poljska ne može pozvati ni na jedan opravdani razlog kako bi opravdala neispunjenje te obveze sedam dana nakon objave rješenja od 21. svibnja 2021. Češka Republika ističe da je već 21. svibnja 2021. društvo koje iskorištava rudnik Turów objavilo izjavu u kojoj se navodi da neće biti obustave iskopavanja. Osim toga, tvrdi da je premijer Republike Poljske dao sličnu izjavu. K tomu, navodi da slike od 30. svibnja 2021. i zvučna mjerenja provedena 31. svibnja i 1. lipnja 2021. pokazuju da je iskopavanje lignita u rudniku Turów još uvijek u tijeku.

42      U tim okolnostima, Češka Republika napominje da se, kao prvo, rješenjem od 21. svibnja 2021. Republici Poljskoj nalaže samo da prekine s iskopavanjem lignita u rudniku Turów. Slijedom toga, Republika Poljska i dalje je slobodna obavljati djelatnosti koje su nužne za održavanje rudnika ili njegove opreme. Kao drugo, Češka Republika ističe da nije utvrđeno da trenutačni prekid iskopavanja lignita u rudniku Turów znači i trenutačni prekid rada elektrane koju rudnik opskrbljuje. U svakom slučaju, Republika Poljska zadržava mogućnost da drugim elektranama koje se nalaze na njezinu području naloži da povećaju svoju proizvodnju električne energije te da se koristi prekograničnom trgovinom električnom energijom. Naposljetku, kao treće, Češka Republika smatra da Republika Poljska ne može valjano tvrditi da je za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz rješenja od 21. svibnja 2021. potreban dodatni rok, dok od samog početka odbija ispuniti svoje obveze te nije poduzela nijednu mjeru kako bi to učinila.

43      U tim okolnostima, Češka Republika smatra da izricanje novčane kazne u primjerenom iznosu omogućava da se osigura da Republika Poljska ispuni obveze koje proizlaze iz rješenja od 21. svibnja 2021.

44      Češka Republika navodi da Republika Poljska namjerno nije ispunila nijednu od obveza koje ima na temelju rješenja od 21. svibnja 2021., čak ni djelomično. Češka Republika procjenjuje da bi financijski troškovi uzrokovani prekidom djelatnosti iskopavanja u rudniku Turów iznosili približno 3 milijarde eura. Stoga, ako bi se obavljanje tih djelatnosti na temelju rješenja od 21. svibnja 2021. obustavilo tijekom čitave jedne godine, dnevni financijski trošak te obustave iznosio bi otprilike 8,2 milijuna eura. Zato Češka Republika smatra da Republici Poljskoj valja izreći novčanu kaznu u iznosu od 5 milijuna eura dnevno, u korist proračuna Unije.

45      Republika Poljska ističe, kao prvo, da je nakon objave rješenja od 21. svibnja 2021. poduzela određeni broj mjera kako bi utvrdila objektivne uvjete pod kojima bi se ono moglo provesti. Tako iz konzultacija i studija provedenih u cilju provedbe navedenog rješenja proizlazi da bi nagli prekid djelatnosti iskopavanja lignita u rudniku Turów predstavljao opasnost za ljudski život i zdravlje te javnu sigurnost i okoliš.

46      Kao drugo, Republika Poljska u biti ističe da je iznos novčane kazne koji predlaže Češka Republika, odnosno 5 milijuna eura dnevno, očito neproporcionalan s obzirom na okolnosti slučaja i nije u skladu sa sudskom praksom Suda u tom području. Usto, Republika Poljska tvrdi da predlaganjem takvog iznosa Češka Republika čini zlouporabu prava.

 Ocjena

47      Valja podsjetiti na to da je rješenjem od 21. svibnja 2021. potpredsjednica Suda naložila Republici Poljskoj da odmah, a sve do objave presude kojom će se okončati predmet C-121/21, prekine djelatnosti iskopavanja lignita u rudniku Turów.

48      Međutim, iz dokumenata u spisu nedvojbeno proizlazi da Republika Poljska nije postupila u skladu s tim rješenjem.

49      Stoga je, u tim okolnostima, potrebno ojačati djelotvornost privremenih mjera naloženih rješenjem od 21. svibnja 2021., time što će se Republici Poljskoj izreći novčana kazna kako bi se tu državu članicu odvratilo od kašnjenja u usklađivanju svojeg postupanja s tim rješenjem.

50      Kad je riječ o iznosu te novčane kazne, valja istaknuti da prijedlozi koje je iznijela Češka Republika ne mogu obvezivati suca privremene pravne zaštite, s obzirom na to da je on i dalje slobodan odrediti novčanu kaznu u iznosu i obliku koje smatra odgovarajućima, kako bi potaknuo Republiku Poljsku da okonča neizvršavanje obveza koje ima na temelju rješenja od 21. svibnja 2021., pri čemu utvrđena novčana kazna mora, s jedne strane, biti prilagođena okolnostima te, s druge strane, proporcionalna utvrđenoj povredi i mogućnosti plaćanja te države članice (vidjeti po analogiji presudu od 12. studenoga 2020., Komisija/Belgija (Prihodi od inozemnih nekretnina), C-842/19, neobjavljenu, EU:C:2020:915, t. 63. i 64. i navedenu sudsku praksu).

51      S obzirom na okolnosti slučaja i osobito na to da se rješenje od 21. svibnja 2021. odnosi na privremene mjere koje je potrebno poštovati kako bi se izbjegla teška i nepopravljiva šteta za okoliš i ljudsko zdravlje, Republici Poljskoj treba naložiti da Komisiji plati novčanu kaznu u iznosu od 500 000 eura dnevno, od dana dostave ovog rješenja Republici Poljskoj pa sve dok ta država članica ne postupi u skladu s rješenjem od 21. svibnja 2021.

Slijedom navedenog, potpredsjednica Suda rješava:

1.      Odbija se zahtjev za ukidanje rješenja potpredsjednice Suda od 21. svibnja 2021., Češka Republika/Poljska (C-121/21 R, EU:C:2021:420).

2.      Republici Poljskoj nalaže se da Europskoj komisiji plati novčanu kaznu u iznosu od 500 000 eura dnevno, od dana dostave ovog rješenja Republici Poljskoj pa sve dok ta država članica ne postupi u skladu s rješenjem potpredsjednice Suda od 21. svibnja 2021., Češka Republika/Poljska (C-121/21 R, EU:C:2021:420).

3.      O troškovima će se odlučiti naknadno.

Potpisi


*      Jezik postupka: poljski