Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 4 czerwca 2013 r. – Marrone przeciwko Komisji

(Sprawa F-89/12)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Powołanie – Zasada równoważności karier– Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych, mniej korzystnych przepisów – Wniosek o przeszeregowanie – Przekroczenie terminu – Nowe fakty – Brak – Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Stefania Marrone (Wezembeek-Oppem, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i A. Tymen)

Strona pozwana: Komisji (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i M. G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o odmowie przeszeregowania skarżącej.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna

Stefania Marrone pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską

____________

1 Dz.U. C 331 z 27.10.2012, s. 33.