Language of document :

Жалба, подадена на 21 август 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-89/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Rodrigues, A. Blot и A. Tymen, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Комисията да не прекласира жалбоподателя.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, което е прието на 10 май 2012 г. от директора на дирекция D на генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“, изпратено е на жалбоподателя със съобщение от 11 май 2012 г. и с което се отхвърля по административен ред жалбата на жалбоподателя от 25 януари 2012 г.,

доколкото е необходимо да се отмени решението от 21 ноември 2011 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателя от 29 юни 2011 г.,

да се разпореди на ответника да вземе необходимите поправителни мерки, за да се възстанови по отношение на жалбоподателя спазването на принципа на еквивалентност на кариерите,

да се осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски.