Language of document :

Žaloba podaná 20. augusta 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-88/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o vykonaní zápočtu práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služby na základe nových VVU

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie zo 16. januára 2012 o započítaní práv na dôchodok nadobudnutých žalobcom pred nástupom do služby na Komisii,

v rozsahu, v akom to bude potrebné, zrušiť rozhodnutie o zamietnutí jeho sťažnosti z 15. júna 2012, ktorou sa domáhal uplatnenia tých VVU a kurzu, ktoré boli platné v čase podania žiadosti o prevod práv na dôchodok,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.