Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 września 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-91/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal i S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeliczeniu uprawnień emerytalnych nabytych przed podjęciem służby na dodatkowe lata zaliczane do okresu uprawniającego do emerytury na podstawie ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 3 marca 2011 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności o przeliczeniu uprawnień emerytalnych nabytych przed podjęciem służby przez skarżącego na dodatkowe lata zaliczane do okresu uprawniającego do emerytury w systemie emerytalnym instytucji Unii Europejskiej na podstawie ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 3 marca 2011 r.,

obciążenie Komisji kosztami postępowania.