Language of document :

Talan väckt den 3 september 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-91/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att beräkna tillgodoräknandet av de pensionsrättigheter som förvärvats före tjänstens tillträdande på grundval av de allmänna genomförandebestämmelserna i artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att tillgodoräkna de pensionsrättigheter som sökanden hade förvärvat innan vederbörandes tillträde till unionsinstitutionernas pensionssystem på grundval av de allmänna genomförandebestämmelserna i artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna av den 3 mars 2011, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.