Language of document : ECLI:EU:F:2013:71

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(toinen jaosto)

4 päivänä kesäkuuta 2013

Asia F‑89/12

Stefania Marrone

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Nimitys – Urakehitysten vastaavuusperiaate – Palkkaluokan määrittely uusia, epäedullisempia sääntöjä soveltamalla – Uudelleenmäärittelyä koskeva vaatimus – Myöhästyminen – Uusien tosiseikkojen puuttuminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Stefania Marrone vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan 10.5.2012 tehdyn nimittävän viranomaisen päätöksen, jolla hylättiin hänen valituksensa, sekä tarvittaessa kumoamaan 21.11.2011 tehdyn päätöksen, jolla hylättiin hänen 29.6.2011 päivätty vaatimuksensa siitä, että Euroopan komissio määrittää uudelleen hänen urakehityksensä 1.5.2004 alkaen.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Stefania Marrone vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

1.      Henkilöstökanne – Kannetta edeltävä hallinnollinen valitus – Määräajat – Prekluusio – Alkaminen uudelleen – Edellytys – Uusi ja olennainen seikka

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

2.      Henkilöstökanne – Oikeussuojan tarve – Asianomaiselle henkilökohtaisesti vastaisten seikkojen tarpeellisuus

(Henkilöstösääntöjen 91 artikla)

1.      Ainoastaan uudet ja olennaiset seikat voivat oikeuttaa vaatimuksen sellaisen päätöksen uudelleen arvioinnista, jota ei ole riitautettu asetetussa määräajassa.

(ks. 25 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 127/84, Esly v. komissio, 15.5.1985, 10 kohta

2.      Virkamies ei voi toimia yleisen lainmukaisuuden nimissä, ja hän voi vedota ainoastaan sellaisiin seikkoihin, jotka ovat hänelle henkilökohtaisesti vastaisia.

(ks. 27 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 204/85, Stroghili v. tilintarkastustuomioistuin, 21.1.1987, 9 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑43/05, Chassagne v. komissio, 23.1.2007, 100 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen