Language of document : ECLI:EU:F:2013:71

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

zo 4. júna 2013

Vec F‑89/12

Stefania Marrone

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Vymenovanie – Zásada ekvivalencie služobných postupov – Zaradenie do platovej triedy podľa nových, menej výhodných pravidiel – Žiadosť o nové zaradenie – Omeškanie – Nové skutočnosti – Neexistencia – Zjavná neprípustnosť“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou pani Marrone navrhuje zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 10. mája 2012 zamietajúceho jej sťažnosť, ako aj, ak to bude potrebné, zrušenie rozhodnutia z 21. novembra 2011 zamietajúceho jej žiadosť z 29. júna 2011, ktorou sa predovšetkým snažila dosiahnuť, aby Komisia obnovila jej služobný postup s účinnosťou od 1. mája 2004

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. S. Marrone znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

Abstrakt

1.      Žaloby úradníkov – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty – Preklúzia – Opätovné začatie – Podmienka – Nová a podstatná skutočnosť

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

2.      Žaloby úradníkov – Záujem na konaní – Nevyhnutnosť osobných dôvodov

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91)

1.      Iba existencia nových a podstatných skutočností môže odôvodňovať podanie návrhu na nové preskúmanie rozhodnutia, ktoré nebolo napadnuté v stanovených lehotách.

(pozri bod 25)

Odkaz:

Súdny dvor: 15. mája 1985, Esly/Komisia, 127/84, bod 10

2.      Úradník nie je oprávnený konať v záujme zákona a môže uvádzať len dôvody, ktoré sa ho osobne týkajú.

(pozri bod 27)

Odkaz:

Súdny dvor: 21. januára 1987, Stroghili/Dvor audítorov, 204/85, bod 9

Súd pre verejnú službu: 23. januára 2007, Chassagne/Komisia, F‑43/05, bod 100 a tam citovaná judikatúra