Language of document : ECLI:EU:F:2015:31

EUROOPA LIIDUA VALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

21. aprill 2015

Kohtuasi F‑87/12 RENV

Geoffroy Alsteens

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Kohtuasja saatmine uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist – Ajutine teenistuja – Lepingu pikendamine – Kuue aasta reegel

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega G. Alsteens palub tühistada „[Euroopa] Komisjoni 18. novembri 2011. aasta otsuse osas, milles sellega piiratakse [hageja] […] ajutise teenistuja lepingu pikendamise kestust 31. märtsini 2012”.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta G. Alsteensi kohtukulud kohtuasjades F‑87/12, T‑373/13 P ja F‑87/12 RENV tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kulud kohtuasjas F‑87/12. Jätta Euroopa Komisjoni kulud kohtuasjades T‑373/13 P ja F‑87/12 RENV tema enda kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Ajutised teenistujad – Teenistusaja kestus – Kuue aasta reegel – Võimalus teha erandeid teenistuse huvides – Kohustus kaaluda erandi tegemise võimalikkust – Ulatus

(Personalieeskirjad, artikkel 90; muude teenistujate teenistustingimused, artikli 2 punktid a ja b ning artikkel 8)

2.      Ametnikud – Ajutised teenistujad – Töölevõtmine – Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine – Kohustus analüüsida asjaomase teenistuja teisele ametikohale määramise võimalust – Puudumine

(Muude teenistujate teenistustingimused, artiklid 2 ja 8 ning artikli 47 punktid b ja i)

1.      Seoses ajutise teenistuja tähtajalise lepingu pikendamisega on teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse, kellele on esitatud sõnaselge taotlus pikendada lepingut üle üldkohaldatava siseotsusega kehtestatud kuueaastase ajavahemiku, ülesanne analüüsida, kas esineb teenistuse huvi, mis õigustab erandi tegemist kuue aasta reeglist.

Kui aga pikendamistaotlus on tehtud kindlaksmääratud ajavahemikuks, mille tõttu ei ületataks kuueaastast ajavahemikku, ei tule teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutusel otsustada niisuguse erandi tegemise võimalikkuse üle.

Samas ei takista miski asjassepuutuval teenistujal personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 alusel taotleda, et analüüsitaks võimalust pikendada tema lepingut teenistuse huvides üle kuueaastase ajavahemiku.

(vt punktid 54, 57 ja 62)

Viited:

Üldkohus: kohtumäärus Vakalopoulou vs. komisjon, T‑97/00, EU:T:2001:38, punkt 14.

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtuotsus komisjon vs. Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus BR vs. komisjon, F‑13/12, EU:F:2013:39.

2.      Hoolitsemiskohustus ja teenistuse huvides tegutsemise mõiste ei kohusta teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutust kaaluma enne ajutise teenistuja lepingu pikendamata jätmise otsuse tegemist võimalust määrata asjaomane teenistuja teisele ametikohale.

(vt punkt 66)

Viited:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtuotsus komisjon vs. Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, punkt 57.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus Macchia vs. komisjon, F‑63/11, EU:F:2012:83, punkt 60.