Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 4 mei 2016 – Bandieri / Commissie

(Zaak F-91/12)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1     PB C 331 van 27.10.2012, blz. 33.