Language of document : ECLI:EU:F:2016:132

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)

15 юни 2016 година

Дело F‑88/12

Harald Gaertner

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Срочно наети служители — Пенсии — Прехвърляне на придобити по национална схема пенсионни права — Предложения за признаване на бонус за пенсионноосигурителен стаж — Акт, който не е увреждащ — Недопустимост на жалбата — Молба за произнасяне без засягане на съществото на спора — Член 83 от Процедурния правилник“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Harald Gaertner иска отмяна на „решението“ от 16 януари 2012 г., с което е изчислен бонусът по пенсионната схема на Европейския съюз за пенсионните му права, придобити по-рано по друга схема, и евентуално на решението на органа по назначаването в Европейската комисия от 15 юни 2012 г., с което е отхвърлена подадената от него по административен ред жалба против „решението“, определящо въпросния бонус

Решение:      Отхвърля жалбата. Г‑н Harald Gaertner понася направените от него съдебни разноски и е осъден да заплати тези на Европейската комисия.

Резюме

Жалби на длъжностните лица — Увреждащ акт — Понятие — Предложение за бонус за осигурителен стаж за пенсия с оглед на прехвърлянето към пенсионната схема на Съюза на пенсионните права, придобити преди постъпването на служба за Съюза — Изключване

(член 91, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 11, параграф 2 от приложение VIII към него)

Предложението за бонус за пенсионноосигурителен стаж, представено на длъжностно лице с оглед на прехвърлянето към пенсионната схема на Европейския съюз на пенсионни права, придобити по друга пенсионна схема, не произвежда задължителни правни последици, които пряко и непосредствено засягат правното положение на неговия адресат, като го променят съществено, и не представлява увреждащ акт по смисъла на член 91, параграф 1 от Правилника.

В това отношение искането за отмяна, що се отнася до предложението за бонус за пенсионноосигурителен стаж с оглед на прехвърлянето към пенсионната схема на Европейския съюз на пенсионни права, придобити по друга пенсионна схема, следва да се тълкува като искане за отмяна на окончателното решение за признаване на бонус за пенсионноосигурителен стаж, ако, от една страна, между страните няма спор, че одобрявайки представеното му предложение, заинтересованото лице е дало съгласие за продължаване на процедурата по прехвърляне на придобитите от него преди постъпването му на длъжност пенсионни права, и ако, от друга страна, това окончателно решение е било прието преди подаването на жалбата пред съда на Съюза.

В случай че решението, с което за правата, придобити от жалбоподателя по друга пенсионна схема, му се признава бонус за пенсионноосигурителен стаж, е прието преди подаването на жалбата, че жалбоподателят изрично е посочил, че жалбата му може да се счита всъщност за жалба за отмяна на окончателното решение за признаване на бонус за пенсионноосигурителен стаж, че е било прието ново решение, с което за правата, придобити от жалбоподателя по друга пенсионна схема, му се признава бонус за пенсионноосигурителен стаж, и че това ново решение изрично възпроизвежда и заменя решението за признаване на бонус за пенсионноосигурителен стаж, новото решение може единствено да се счита за оттегляне, с обратна сила, на решението със същия предмет, а за последното съответно да се приеме, че никога не е съществувало.

(вж. т. 14—18)

Позоваване на:

Общ съд — решения от 13 октомври 2015 г., Комисия/Verile и Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, т. 62, 110 и 120, и Teughels/Комисия, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, т. 58