Language of document : ECLI:EU:F:2016:132

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(kolmas jaosto)

15 päivänä kesäkuuta 2016

Asia F-88/12

Harald Gaertner

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Eläkkeet – Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen – Hyvitettäviä palvelusvuosia koskevat ehdotukset – Toimi, joka ei ole asianomaiselle vastainen – Kanteen tutkimatta jättäminen – Hakemus oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvän seikan ratkaisemisesta pääasian käsittelyä aloittamatta – Työjärjestyksen 83 artikla

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Harald Gaertner vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan 16.1.2012 tehdyn ”päätöksen”, joka koskee laskutoimitusta, joka on tehty hänen toisessa eläkejärjestelmässä saavuttamiensa eläkeoikeuksien hyvittämiseksi Euroopan unionin järjestelmässä ja, siltä osin kuin on tarpeellista, Euroopan komission nimittävän viranomaisen 15.6.2012 tekemän päätöksen, jolla hylättiin hänen valituksensa, joka koski kyseisen hyvittämisen vahvistamisesta tehtyä ”päätöstä”.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Harald Gaertner vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Käsite – Ehdotus palvelusvuosien hyvittämisestä ennen unionin palvelukseen tuloa saavutettujen eläkeoikeuksien siirtämiseksi unionin järjestelmään ei ole virkamiehelle vastainen toimi

(Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohta ja liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta)

Hyvitettäviä palvelusvuosia koskevalla ehdotuksella, joka on annettu tiedoksi virkamiehelle toisessa eläkejärjestelmässä saavutettujen eläkeoikeuksien Euroopan unionin järjestelmään siirtämistä varten, ei ole pakollisia oikeusvaikutuksia, jotka vaikuttavat suoraan ja välittömästi sen, jolle se on osoitettu, oikeusasemaan muuttaen sitä selvästi, eikä se ole henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu asianomaiselle vastainen toimi.

Tältä osin kumoamisvaatimuksia, jotka koskevat palvelusvuosien hyvittämistä koskevaa ehdotusta toisessa eläkejärjestelmässä saavutettujen eläkeoikeuksien siirtämiseksi Euroopan unionin järjestelmään, on tulkittava siten, että niissä pyritään sen lopullisen päätöksen kumoamiseen, joka koskee hyvitettävien palvelusvuosien tunnustamista jos yhtäältä asianosaiset ovat yhtä mieltä siitä, että asianomainen oli antanut suostumuksensa ennen palveluksessa aloittamistaan saavutettujen eläkeoikeuksien siirtämismenettelylle merkitsemällä hänelle toimitettuun ehdotukseen hyväksyntänsä ja jos toisaalta tämä lopullinen päätös tehtiin ennen kanteen nostamista unionin tuomioistuimissa.

Kun päätös, joka koskee kantajan toisessa eläkejärjestelmässä saavuttamien eläkeoikeuksien hyvittämisen tunnustamista, on tehty ennen kanteen nostamista, kun kantaja on nimenomaisesti vaatinut, että hänen katsotaan todellisuudessa vaativan kanteessaan palvelusvuosien hyvittämisen tunnustamisesta tehdyn lopullisen päätöksen kumoamista, kun on tehty uusi päätös, joka koskee hyvitettävien palvelusvuosien tunnustamista ja joka on seurausta kantajan toisessa järjestelmässä saavuttamista eläkeoikeuksista ja kun tällä uudella päätöksellä on nimenomaisesti kumottu ja korvattu eläkeoikeuksien hyvittämisen tunnustamista koskeva päätös, on tätä uutta päätöstä pidettävä päätöksenä, jolla kumotaan taannehtivin vaikutuksin päätös, jolla on sama kohde, jolloin on katsottava, ettei tätä viimeksi mainittua ole koskaan ollutkaan.

(ks. 14–18 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: tuomio 13.10.2015, komissio v. Verile ja Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, 62, 110 ja 120 kohta) ja tuomio Teughels v. komissio (T-131/14 P, EU:T:2015:778, 58 kohta)