Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 3 december 2012 - KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH mot ÖBB Infrastruktur AG

(Mål C-557/12)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH

Motpart: ÖBB Infrastruktur AG

Tolkningsfråga

Ska artikel 101 FEUF (artikel 81 EG, artikel 85 i EG-fördraget) tolkas så, att var och en även kan kräva ersättning från deltagarna i en kartell för skada som vederbörande har åsamkats genom en utomstående som, genom att dra nytta av de högre marknadspriserna, har höjt priserna för sina egna produkter mer än denne skulle ha gjort om det inte hade förelegat någon kartell (Umbrella Pricing), vilket innebär att den effektivitetsprincip som Europeiska unionens domstol har fastställt måste tillämpas i nationell rätt?

____________