Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 5. června 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof - Rakousko) – KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH v. ÖBB Infrastruktur AG

(Věc C-557/12)1

„Článek 101 SFEU – Náhrada škod způsobených kartelovou dohodou zakázanou tímto článkem – Škody vyplývající z vyšší ceny, kterou uplatňuje podnik v důsledku zakázané kartelové dohody, které se sám neúčastní (‚Umbrella pricing‘) – Příčinná souvislost“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastnice původního řízení

Navrhovatelky v řízení o opravném prostředku: KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH

Odpůrkyně v řízení o opravném prostředku: ÖBB Infrastruktur AG

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Oberster Gerichtshof – Výklad článku 101 SFEU – Náhrada škod způsobených kartelovou dohodou zakázanou tímto článkem – Škody vyplývající z vyšší ceny, kterou uplatňuje podnik v důsledku zakázané kartelové dohody, které se sám neúčastní

Výrok

Článek 101 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že brání výkladu a použití vnitrostátního práva členského státu, podle kterého je z právních důvodů kategoricky vyloučeno, aby podniky, které jsou účastníky kartelové dohody, byly občanskoprávně odpovědné za škody, které vyplývají z cen, které podnik neúčastnící se této kartelové dohody stanovil pod vlivem jejích činností na vyšší úrovni, než jaká by byla uplatňována při neexistenci kartelové dohody.

____________

1 Úř. věst. C 71, 9.3.2013.