Language of document : ECLI:EU:C:2014:1317

Vec C‑557/12

Kone AG a i.

proti

ÖBB‑Infrastruktur AG

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof)

„Článok 101 ZFEÚ – Náhrada škôd spôsobených kartelom zakázaným týmto článkom – Škody, ktoré vznikli v súvislosti s vyššími cenami uplatnenými spoločnosťou z dôvodu zakázaného kartelu, ktorého sa nezúčastnila (‚Umbrella pricing‘) – Príčinná súvislosť“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 5. júna 2014

1.        Kartely – Zákaz – Priamy účinok – Právo jednotlivcov požiadať o náhradu spôsobenej ujmy – Spôsoby vykonania – Príčinná súvislosť – Uplatnenie vnútroštátneho práva – Podmienky – Dodržiavanie zásady ekvivalencie spôsobov výkonu práva priznaného právom Únie a práva priznaného vnútroštátnym právnym poriadkom – Dodržiavanie zásady efektivity práva Únie

(Článok 101 ods. 1 ZFEÚ)

2.        Kartely – Zákaz – Právo jednotlivcov požiadať o náhradu spôsobenej ujmy – Škody vyplývajúce zo skutočnosti, že spoločnosť, ktorá nebola účastníkom kartelu, stanovila vzhľadom na konanie kartelu vyššie ceny – Vnútroštátna právna úprava kategoricky vylučujúca občianskoprávnu zodpovednosť spoločností, ktoré sú účastníkmi kartelu, za náhradu uvedenej – Neprípustnosť

(Článok 101 ods. 1 ZFEÚ)

1.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 20 – 26, 32)

2.        Článok 101 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni výkladu a uplatneniu vnútroštátneho práva členského štátu, podľa ktorého je z právnych dôvodov kategoricky vylúčené, aby boli podniky, ktoré sú účastníkmi kartelu, občianskoprávne zodpovedné za škody vyplývajúce zo skutočnosti, že podnik, ktorý nebol účastníkom tohto kartelu, stanovil vzhľadom na konanie uvedeného kartelu vyššie ceny v porovnaní s cenami, ktoré by sa uplatnili, ak by kartel neexistoval.

Plná účinnosť článku 101 ZFEÚ by totiž bola spochybnená, ak by právo každej osoby požiadať o náhradu škody bolo vnútroštátnym právom kategoricky a bez ohľadu na osobitné okolnosti prejednávanej veci podriadené existencii priamej príčinnej súvislosti s vylúčením tohto práva na základe skutočnosti, že dotknutá osoba mala zmluvný vzťah nie s účastníkom kartelu, ale s podnikom, ktorý sa ho nezúčastnil, pričom však jeho cenová politika vyplývala z kartelu, ktorý prispel k skresleniu mechanizmu tvorby ceny na konkurenčných trhoch.

Z toho vyplýva, že obeť ochrannej ceny (umbrella pricing) môže získať od účastníkov kartelu náhradu vzniknutej škody napriek tomu, že ona sama s nimi nemala zmluvný vzťah, ak sa preukáže, že tento kartel mohol vzhľadom na okolnosti daného prípadu a najmä na osobitosti dotknutého trhu mať za následok uplatnenie ochrannej ceny tretími osobami konajúcimi samostatne a že účastníci uvedeného kartelu o tých okolnostiach a osobitostiach vedeli. Vnútroštátnemu súdu prináleží preskúmať, či sú tieto podmienky splnené.

(pozri body 33, 34, 37 a výrok)