Language of document : ECLI:EU:F:2012:8

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)


2012. gada 8. februārī


Lieta F‑11/11


Vincent Bouillez u.c.

pret

Eiropas Savienības Padomi

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2010. gada paaugstināšana amatā – Atteikums paaugstināt amatā – AST funkciju grupas ierēdņu nopelnu salīdzinošs izvērtējums atkarībā no viņu karjeras gaitas – Iestādes pienākums nepiemērot pretlikumīgu Civildienesta noteikumu īstenošanas noteikumu

Priekšmets      Prasība, kura iesniegta atbilstoši LESD 270. pantam, kas piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, ar kuru prasītāji lūdz atcelt lēmumus, ar kuriem Padome atteicās viņus paaugstināt augstākā pakāpē 2010. gada paaugstināšanas amatā laikā

Nolēmums      Prasību noraidīt. Padome sedz savus, kā arī atlīdzina prasītāju tiesāšanās izdevumus.Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Amatā nepaaugstināta kandidāta sūdzība – Noraidošs lēmums – Pienākums norādīt pamatojumu – Piemērojamība

(Civildienesta noteikumu 25. un 45. pants)

2.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Noteikumi – AST funkciju grupas ierēdņi – Atšķirīgs izvērtējums atkarībā no karjeras gaitas

(Civildienesta noteikumu 45. pants; XIII pielikuma 10. pants)

3.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Administrācijas novērtējuma brīvība – Elementi, ko var ņemt vērā – Īstenotās atbildības līmenis

(Civildienesta noteikumu 45. panta 1. punkts)

4.      Ierēdņi – Civildienesta noteikumi – Vispārīgi īstenošanas noteikumi – Iestāžu kompetence – Ierobežojumi – Prettiesiska atkāpe no augstākstāvošām tiesību normām – Nepieļaujamība

(Civildienesta noteikumu 110. pants)

1.      Lai gan iecēlējinstitūcijai lēmumos par paaugstināšanu amatā nav jānorāda pamatojums attiecībā uz kandidātiem, kas nav paaugstināti amatā, tai tomēr ir jāpamato lēmums noraidīt amatā nepaaugstināta kandidāta sūdzību.

Šajā saistībā tas, vai pamatojums ir pietiekams, ir jāizvērtē, ņemot vērā faktiskos un juridiskos apstākļus, uz kuru pamata apstrīdētais akts ir pieņemts. Ja paaugstināšana notiek saskaņā ar Civildienesta noteikumu 45. pantu, izvēloties no ierēdņu vidus, pietiek, ka lēmums par sūdzības noraidīšanu tiek pamatots, piemērojot likumos un Civildienesta noteikumos ietvertos paaugstināšanas nosacījumus ierēdņa individuālajai situācijai.

Turklāt jautājumā par procedūrā, kas skar daudzus ierēdņus vai darbiniekus, pieņemta lēmuma pamatojumu nevar pieprasīt, lai iecēlējinstitūcija pamato savu lēmumu, šajā gadījumā – lēmumu par sūdzības noraidīšanu, – plašāk nekā aplūkotajā sūdzībā minētajos iebildumos, tostarp paskaidrojot, kādu iemeslu dēļ ikvienam no amatā paaugstināmajiem ierēdņiem ir bijuši lielāki nopelni nekā sūdzības autoram.

(skat. 21.–23. punktu)


Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 2. jūnijs, T‑177/03 Strohm/Komisija, 54. punkts.

Civildienesta tiesa: 2011. gada 10. novembris, F‑18/09 Merhzaoui/Padome, 60. punkts; 2011. gada 10. novembris, F‑20/09 Juvyns/Padome, 70. punkts.

2.      Runājot par AST funkciju grupas ierēdņiem, Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 10. pantā ir paredzētas standarta reizināšanas likmes, lai katrai pakāpei noteiktu vakanto amata vietu skaitu, kas ir atšķirīgas atkarībā no karjeras gaitas. Tā kā iestādei ir jāņem vērā šīs likmes, ir pamatoti, ka iecēlējinstitūcija savstarpēji salīdzina tikai to AST funkciju grupas ierēdņu nopelnus, kam ir vienāda karjeras gaita.

Šajā ziņā nopelnu salīdzināšana AST ierēdņu paaugstināšanas amatā nolūkos pēc karjeras gaitas nav pretrunā Civildienesta noteikumu 45. pantam, jo Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 10. pants kā speciāla tiesību norma paredz atkāpi no vispārējām Civildienesta noteikumu tiesību normām.

(skat. 31., 32. un 34. punktu)


Atsauce

Civildienesta tiesa: Juvyns/Padome, minēts iepriekš, 42. un 43. punkts.

3.      No Civildienesta noteikumu 45. panta 1. punkta noteikumiem izriet, ka amatā paaugstināmo ierēdņu īstenotās atbildības līmenis ir viens no trim atbilstošajiem elementiem, kuri administrācijai vispirms ir jāņem vērā, veicot amatā paaugstināmo ierēdņu salīdzinošo nopelnu izvērtējumu.

(skat. 38. punktu)


Atsauce

Civildienesta tiesa: 2010. gada 5. maijs, F‑53/08 Bouillez u.c./Padome, 52. punkts.

4.      Ja iestādēm lēmuma veidā ir jāpieņem Civildienesta noteikumos paredzētas procedūras īstenošanas noteikumi, īpaši, ja šo īstenošanas noteikumu pieņemšana ir tieši paredzēta Civildienesta noteikumos, ar šiem nolēmumiem nevar juridiski paredzēt noteikumus, kas paredzētu atkāpes no hierarhijā augstākstāvošām tiesību normām, piemēram, vispārējiem tiesību principiem vai Civildienesta noteikumiem.

Šajā ziņā gadījumā, ja vispārēja rakstura lēmumā, kuru ir pieņēmusi iestāde, ir noteikta prettiesiska atkāpe no augstākstāvošām tiesību normām, šai iestādei šis vispārēja rakstura lēmums nav jāpiemēro. Tā tas tostarp ir tad, ja iestādei ir jālemj par individuālu ierēdņa situāciju un tā saskaras ar vispārēju īstenošanas noteikumu, ar kuru tiek pārkāpts augstākstāvošs noteikums: iestādei ir jāpieņem lēmums par ierēdņa individuālo situāciju, nepiemērojot prettiesisko vispārējo īstenošanas noteikumu.

Tādējādi attiecībā uz vispārēju īstenošanas noteikumu, ar kuru ir noteikts, ka AST ierēdņa, kurš ir saņēmis atestāciju atbilstoši Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 10. panta 3. punktam, karjeras virzība ir atkarīga no tā, vai viņš faktiski ir pildījis asistenta funkcijas, lai gan to izpildi iestāde, neievērojot Civildienesta noteikumu 7. panta 1. punktu, ir paredzējusi noteiktai AST ierēdņu kategorijai, un ja turklāt šāds nosacījums nav paredzēts Civildienesta noteikumu 45. pantā, iestāde nepieļauj nekādu kļūdu tiesību piemērošanā, ja tā izpilda augstākstāvošas Civildienesta noteikumu tiesību normas, nepiemērojot šo prettiesisko vispārējo īstenošanas noteikumu.

(skat. 45., 46., 50. un 51. punktu)


Atsauces

Tiesa: 2011. gada 28. aprīlis, C‑61/11 PPU El Dridi, 61. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2007. gada 20. novembris, T‑308/04 Ianniello/Komisija, 38. punkts.