Language of document :

Жалба, подадена на 9 февруари 2011 г. - Bouillez и др./Съвет

(Дело F-11/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Vincent Bouillez (Overijse, Белгия) и други (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решението на ОН да не повиши жалбоподателите в по-висока степен в процедурата за повишаване за 2010 г.

Искания на жалбоподателите

да отмени решението на Съвета от 3 ноември 2010 г., с което се отхвърля подадената от жалбоподателите по административен ред жалба;

доколкото е необходимо, да отмени решенията да не повиши жалбоподателите в по-висока степен в процедурата за повишаване за 2010 г.;

да осъди Съветът да заплати съдебните разноски.

____________