Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Satu Mare (Rumänien) den 10 juni 2022 – Nord Vest Pro Sani Pro SRL mot Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

(Mål C-387/22)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Satu Mare

Parter i det nationella målet

Klagande: Nord Vest Pro Sani Pro SRL

Motparter: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoc

Tolkningsfråga

Ska ovannämnda bestämmelser [i unionsrätten] tolkas [så,] att de utgör hinder/inte utgör hinder för ett regelverk som det som är aktuellt i förevarande fall, enligt vilket den rumänska lagstiftaren får behandla rumänska rörelseidkande bolag som bedriver förvärvsverksamhet på rumänska statens territorium annorlunda i skattehänseende än sådana företag som bedriver förvärvsverksamhet på andra [EU-medlems]staters territorium, med följden att klagandeföretaget, som har tillhandahållit tjänster främst i Österrike och i Tyskland, inte åtnjuter samma undantag från skatteplikt som andra företag inom byggsektorn som bedriver sin verksamhet på rumänska statens territorium?

____________