Language of document :

Kanne 26.4.2006 - C v. komissio

(Asia F-44/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: C (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi ja J.-N.Louis)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 13.6.2005 tekemä päätös, jossa kieltäydyttiin toteuttamasta toimenpiteitä Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-376/02,1 O vastaan komissio, 23.11.2004 antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi, on kumottava

henkilöstön ja hallinnon pääosaston linjan C - Sosiaalipolitiikka, Luxemburgin henkilöstö, työterveys ja -hygienia - johtajan 23.2.2006 tekemä päätös, jolla kantaja siirrettiin eläkkeelle ja hänelle myönnettiin henkilöstösääntöjen 78 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettu työkyvyttömyyseläke taannehtivin vaikutuksin 1.2.2002 lukien, on kumottava

vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle kohtuulliseksi arvioidut 15 000 euroa korvauksena menettelyn kohtuullisen keston periaatteen loukkaamisesta

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Edellä asiassa O vastaan komissio annetun tuomion jälkeen kantaja vaati nimittävää viranomaista toteuttamaan toimenpiteitä kyseisen tuomion täytäntöönpanemiseksi. Koska tämä vaatimus hylättiin, kantaja teki valituksen, joka puolestaan hylättiin osittain 11.1.2006 tehdyllä päätöksellä. Tämän jälkeen nimittävä viranomainen teki 23.2.2006 uuden päätöksen, jolla kantaja siirrettiin eläkkeelle ja hänelle myönnettiin henkilöstösääntöjen 78 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettu työkyvyttömyyseläke taannehtivin vaikutuksin 1.2.2002 lukien.

Kantaja väittää kanteensa tueksi ensiksi, että viimeksi mainitulla päätöksellä ei panna kokonaisuudessaan täytäntöön edellä mainittua tuomiota, koska siinä ei palauteta kantajan oikeudellista tilannetta sellaiseksi kuin se oli ennen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kumoaman päätöksen tekemistä.

Kantajan mukaan 23.2.2006 tehty päätös on lisäksi henkilöstösääntöjen 53 artiklan vastainen. Kyseisen artiklan mukaan virkamies, jonka työkyvyttömyyslautakunta on todennut täyttävän 78 artiklassa säädetyt edellytykset, siirretään ilman eri toimenpiteitä eläkkeelle sen kuukauden viimeisenä päivänä, jona nimittävä viranomainen toteaa virkamiehen olevan pysyvästi kykenemätön hoitamaan tehtäviään.

Kantaja väittää lopuksi, että menettelyn kohtuullisen keston periaatetta on loukattu, koska 23.2. tehty päätös tehtiin 15 kuukautta edellä mainitun tuomion antamisen jälkeen.

____________

1 - Kok H, s. I-A-349 ja II-1595