Language of document :

Sag anlagt den 21. april 2006 - Tavela mod Kommissionen

(Sag F-43/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Tuomo Talvela (Oslo, Norge) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2004 samt af appelbedømmerens afgørelse af 31. august 2005, hvorved nævnte karriereudviklingsrapport blev endeligt stadfæstet og godkendt.

Annullation af det stiltiende afslag på sagsøgerens ansøgning af 25. februar 2005, samt af alle efterfølgende og/eller hermed forbundne afgørelser.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 11. januar 2006, som blev modtaget den 13. januar 2006, om afslag på den klage, sagsøgeren indgav den 23. september 2005 med påstand om annullation af de anfægtede afgørelser.

Sagsøgeren tilkendes en erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk skade samt for forringede karrieremuligheder, som efter billighed kan opgøres til 4 000 EUR, idet der tages forbehold for ændringer af beløbet under sagen.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har først anført, at der er sket tilsidesættelse af vedtægtens artikel 25, stk. 2, artikel 26 og artikel 43, samt af almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 43, som vedtaget af Kommissionen den 3. marts 2004, af de særlige regler for ansatte, der gør tjeneste i Delegationstjenesten og af bedømmelsesvejledningen.

Sagsøgeren har desuden anført, at Kommissionen har tilsidesat de almindelige gennemførelsesbestemmelser, som den vedtog den 28. april 2004, vedrørende gennemførelse af administrative undersøgelser og disciplinærsager.

Sagsøgeren har dernæst anført, at der er sket tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter samt tilsidesættelse af almindelige retsprincipper, såsom overholdelse af retten til kontradiktion, princippet om god forvaltningsskik og omsorgspligten, ligebehandlingsprincippet og de principper, som pålægger ansættelsesmyndigheden kun at træffe afgørelse på grundlag af lovligt uanfægtelige grunde, dvs. grunde, som er relevante og ikke behæftet med nogen retlig og/eller faktisk fejl.

Sagsøgeren har endvidere anført, at ansættelsesmyndigheden ved udfærdigelsen af den omtvistede bedømmelse for bedømmelsesåret 2004 under de anfægtede betingelser åbenbart ikke har anvendt eller fortolket vedtægtsbestemmelserne og ovennævnte principper korrekt. Dens afgørelse hviler derfor på såvel faktiske som retligt unøjagtige grunde. Sagsøgeren befinder sig følgelig i en administrativ situation, som er diskriminerende og i uoverensstemmelse med hans forventninger og berettigede interesser.

____________