Language of document :

Kanne 21.4.2006 - Talvela v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-43/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Tuomo Talvela (Oslo, Norja) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Kantajan vaatimukset

kantajan urakehitystä koskeva kertomus ajalta 1.1.2004-31.12.2004 ja arvioinnin tarkastajan 31.8.2005 tekemä päätös, jossa vahvistettiin ja hyväksyttiin lopullisesti edellä mainittu kertomus, on kumottava

kantajan 25.2.2005 tekemän pyynnön implisiittinen hylkäämispäätös sekä kaikki tästä päätöksestä mahdollisesti aiheutuvat tai siihen liittyvät toimenpiteet on kumottava

nimittävän viranomaisen 11.1.2006 tekemä päätös, jonka kantaja sai 13.1.2006 ja jolla hylättiin kantajan 23.9.2005 tekemä valitus, jossa vaadittiin edellä riitautettujen päätösten kumoamista, on kumottava

kantajalle on velvoitettava suoritettavaksi aineettomasta ja aineellisesta vahingosta sekä urakehitykselle aiheutuneesta vahingosta korvausta, jonka kohtuullinen määrä on 4 000 euroa, mitä voidaan kuitenkin täsmentää menettelyn kuluessa

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa ensinnäkin henkilöstösääntöjen 25 artiklan 2 kohdan sekä 26 ja 43 artiklan rikkomiseen ja vastaajan 3.3.2004 antamien henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten rikkomiseen sekä yhteisön ulkopuolisissa maissa toimessa oleviin virkamiehiin sovellettavien erityisten poikkeussäännösten ja arviointia koskevien ohjeiden rikkomiseen.

Kantaja väittää, että vastaaja on rikkonut hallinnollisissa tutkimuksissa ja kurinpitomenettelyissä noudatettavasta menettelystä 28.4.2004 antamiaan yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä.

Kantaja vetoaa lisäksi olennaisten menettelymääräysten rikkomiseen, yleisten oikeusperiaatteiden, kuten puolustautumisoikeuksien periaatteen, hyvän hallinnon periaatteen, huolenpitovelvoitteen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen sekä sen periaatteen loukkaamiseen, jonka mukaan nimittävä viranomainen voi tehdä päätöksen ainoastaan laillisesti hyväksyttävien perusteiden nojalla, eli sellaisten perusteiden nojalla, jotka ovat asiassa merkityksellisiä ja joita ei rasita tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin liittyvä ilmeinen arviointivirhe.

Lopuksi kantaja vetoaa siihen, että kun nimittävä viranomainen vahvisti riidanalaisen arvioinnin vuodelle 2004 edellä mainitunlaisissa olosuhteissa, se ei selvästikään soveltanut ja tulkinnut edellä mainittuja henkilöstösääntöjen määräyksiä ja periaatteita asianmukaisesti. Nimittävän viranomaisen päätös nojautuu siis sekä tosiseikkojen osalta että oikeudellisesti virheellisiin perusteluihin. Kantajan tilanne on tästä johtuen hallinnollisesti arvioituna syrjivä eikä vastaa hänen laillisia olettamiaan ja etujaan.

____________