Language of document :

Sag anlagt den 25. april 2006 - Martin Avendano m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-45/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Javier Martin Avendano m.fl. (ved avocats S. Rodrigues og A. Jaume)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afslag på at opføre sagsøgerne på listen over de tjenestemænd, som blev forfremmet til lønklasse A*10 og B*10 i forfremmelsesåret 2005, hvilke afgørelser stiltiende fremgår af Meddelelser fra Administrationen nr. 85-2005 af 23. november 2005.

Ansættelsesmyndigheden oplyses om de retsvirkninger, som følger af en annullation af de anfægtede afgørelser, og navnlig af en ny klassificering af sagsøgernes lønklasse henholdsvis til lønklasse A*10 med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2005, eller til lønklasse B*10, med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2005.

Subsidiært: Kommissionen anmodes om at anerkende, at sagsøgerne er forfremmelsesværdige henholdsvis til lønklasse A*10 eller til lønklasse B*10 i forbindelse med deres næste forfremmelse og tilpligtes at erstatte det tab, sagsøgerne har lidt som følge af ikke at være blevet forfremmet henholdsvis til lønklasse A*10 fra den 1. marts 2005, eller til lønklasse B*10 fra den 1. januar 2005.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne er tjenestemænd i de tidligere lønklasser A7 og B2. Efter ikrafttrædelsen af den nye vedtægt blev deres lønklasser erstattet henholdsvis af lønklasserne A*8 og B*8 i henhold til artikel 2 i vedtægtens bilag XIII. Sagsøgerne har anført, at deres karriere er blevet forsinket som følge af, at det nye indplaceringssystem foreskriver indførelse af de supplerende lønklasser A*9 og B*9 mellem de tidligere lønklasser A7 (nu A*8) og A6 (nu A*10) samt mellem de tidligere lønklasser B2 (nu B*8) og B1 (nu B*10).

Sagsøgerne har til støtte for søgsmålet anført, at anvendelsen i forhold til dem af artikel 2 i vedtægtens bilag XIII, uden nogen form for foranstaltninger til kompensation for den lidte skade hvad angår karriere, er ulovlig. Denne ulovlighedsindsigelse er først og fremmest baseret på, at der er sket tilsidesættelse af princippet om ækvivalens mellem den tidligere og den nye karrierestruktur, et princip, som er stadfæstet i vedtægtens artikel 6. I henhold hertil burde ansættelsesmyndigheden have opført sagsøgerne på listen over de tjenestemænd, der blev forfremmet til lønklasse A*10 og B*10 i forfremmelsesåret 2005.

Sagsøgerne er ligeledes af den opfattelse, at de har været genstand for en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet i forhold til deres kolleger i lønklasse A7 og B2, som blev forfremmet inden ikrafttrædelsen af den nye vedtægt.

Sagsøgerne har endelig anført dels, at der er sket tilsidesættelse af den berettigede forventning, de blev bibragt ved Rådets og Kommissionens forsikringer om, at den nye karrierestruktur ikke ville medføre forringelser af deres arbejdsvilkår, dels at deres erhvervede rettigheder er tilsidesat, samt at der foreligger magtfordrejning.

____________