Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2006 r. - Skareby przeciwko Komisji

(Sprawa F-46/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carina Skareby (Bichkek, Kirgistan) [Przedstawiciele: S. Rodrigues i Y. Minatchy, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 25 stycznia 2006 r. zawierającej odpowiedź na zażalenie skarżącej oraz stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery skarżącej za okres od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004 r.;

zasądzenia na rzecz skarżącej odszkodowania i zadośćuczynienia tytułem szkód, krzywd zawodowych oraz osobistych, których wartość skarżąca określa w części na 20.000 EUR, pozostawiając pozostałą część słusznościowej ocenie Sądu;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi po pierwsze brak poszanowania zasad dotyczący sporządzenia sprawozdania z przebiegu kariery. Skarżąca twierdzi, że administracja naruszyła zasady proceduralne określone w ogólnych przepisach administracyjnych do art. 43 regulaminu pracowniczego i popełniła oczywiste błędy w ocenie, jak również nie uzasadniła swojej decyzji.

Następnie skarżąca podnosi naruszenie prawa do obrony, obowiązku staranności oraz zasady dobrej administracji.

W końcu skarżąca twierdzi, że administracja dopuściła się nadużycia władzy oraz naruszenia przepisów proceduralnych.

____________