Language of document :

Tožba, vložena 4. maja 2006 - Skareby proti Komisiji

(Zadeva F-46/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Carina Skareby (Bichkek, Kirghizistan) (zastopnika: S. Rodrigues in Y. Minatchy, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI) z dne 25. januarja 2006, ki se nanaša na odgovor na pritožbo tožeče stranke, kot tudi karierno ocenjevalno poročilo (REC) ki je bilo zanjo izdano za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2004;

tožeči stranki prisodi odškodnino zaradi pretrpljene poklicne, premoženjske in nepremoženjske škode v znesku, ki ga je v enem delu ocenila tožeča stranka na 20 000 evrov, in ki ga bo v drugem delu primerno ovrednotilo Sodišče prve stopnje;

naložitev plačila stroškov Komisiji Evropskih skupnosti.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka najprej zatrjuje nespoštovanje pravil o sestavi REC. Uprava naj bi kršila pravila postopka, ki ga določajo Splošne določbe za izvajanje člena 43 Kadrovskih predpisov, pooblastila za odločanje po prostem preudarku in obveznost obrazložitve.

Tožeča stranka nato zatrjuje kršitev pravic obrambe, dolžnost skrbnega ravnanja in načela dobrega upravljanja.

Na koncu zatrjuje, da naj bi uprava zlorabila pooblastilo in postopek.

____________