Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 6 maart 2008 - Skareby / Commissie

(zaak F-46/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordeling - Loopbaanontwikkelingrapport - Beoordeling over 2004 - Doelstellingen - Motiveringsplicht - Kennelijk onjuiste beoordeling)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Carina Skareby (Bichkek, Kirgizië) (vertegenwoordigers: aanvankelijk S. Rodrigues en Y. Minatchy, advocaten, vervolgens S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: V. Joris en M. Velardo, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van verzoeksters loopbaanontwikkelingrapport over 2004 en, anderzijds, verzoek om schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 143 van 17.6.2006, blz. 39.