Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 26. února 2021 – Get Fresh Cosmetics Limited v. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(Věc C-122/21)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Get Fresh Cosmetics Limited

Odpůrce: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Předběžné otázky

Má být čl. 1 odst. 2 směrnice Rady 87/357/EHS ze dne 25. června 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů1 , vykládán v tom smyslu, že výrobky uvedené v odstavci 1 uvedeného článku definuje jako výrobky, které nejsou potravinami, mají však tvar, vůni, barvu, vzhled, obal, označení, objem nebo rozměry, které mohou způsobit, že spotřebitelé, zejména děti, je zamění s potravinami a v důsledku toho je mohou vložit do úst, cucat nebo spolknout, což by mohlo být, jak je prokázáno na základě objektivních a podložených údajů, nebezpečné a způsobit například dušení, otravu nebo perforaci či zablokování zažívacího ústrojí?

Je-li odpověď na první otázku kladná, má důkazní břemeno nést příslušný orgán dozoru členského státu?

____________

1 Úř. věst. 1987, L 192, s. 49; Zvl. vyd. 13/08, s. 283.