Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail de Liège (Belgicko) 4. marca 2021 – EV/Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(vec C-134/21)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal du travail de Liège

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: EV

Žalovaná: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Súdny dvor (piata komora) uznesením z 26. marca 2021 rozhodol takto:

Článok 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby členský štát prijal vo vzťahu k žiadateľovi, ktorý podal odvolanie proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného členského štátu v zmysle článku 26 ods. 1 tohto nariadenia, také prípravné opatrenia na toto odovzdanie, akým je pridelenie miesta v osobitnom prijímacom zariadení, kde je ubytovaným osobám poskytovaná starostlivosť na účely prípravy ich odovzdania.

____________