Language of document : ECLI:EU:F:2012:74

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 5 juni 2012

Mål F‑14/11

AW

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Social trygghet – Allvarlig sjukdom – Ersättning för tandproteser – Tak för ersättningen – Invändning om rättsstridighet – Berättade förväntningar”

Saken: Talan, väckt med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget i enlighet med dess artikel 106a, genom vilken AW begärt att personaldomstolen ska dels ogiltigförklara kommissionens beslut som lett till att det införts ett tak för ersättningen för hans dotters tandproteser, dels förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Avgörande: AW:s talan ogillas. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Social trygghet – Sjukförsäkring – Sjukvårdskostnader – Allvarlig sjukdom – Tak för ersättningen – Tillåtet – Villkor

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 72.1)

Nivån 100 procent som avses i artikel 72.1 i tjänsteföreskrifterna fastställer enbart den maximala ersättningen vid bland annat allvarlig sjukdom och innebär inte en skyldighet att ersätta de anslutna och försäkringstagarna till 100 procent i alla fall. Eftersom medlen för unionsinstitutionernas gemensamma sjukförsäkringssystem är begränsade till de anslutnas och institutionernas inbetalningar, och eftersom det absolut måste finnas ett samband mellan utgifter och inbetalningar, har institutionerna befogenhet att, i brist på tak för ersättningen i tjänsteföreskrifterna, fastställa sådana tak i genomförandebestämmelserna för nämnda artikel 72.1 i tjänsteföreskrifterna, dock utan att överträda gränserna för det bedömningsutrymme som de har enligt principen socialt skydd som utgör grunden för denna bestämmelse i tjänsteföreskrifterna. Denna princip innebär på intet sätt att en försäkrad har rätt till en i förväg bestämd ersättning i proportion till de sjukvårdskostnader som vederbörande haft, och detta oavsett det pris som tillhandahållaren av den aktuella sjukvårdstjänsten har begärt.

(se punkterna 49 och 51)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 12 juli 1991 i mål T‑110/89, Pincherle mot kommissionen, punkt 25; 25 februari 1992 i mål T‑41/90, Barassi mot kommissionen, punkt 33; 26 oktober 1993 i de förenade målen T‑6/92 och T‑52/92, Reinarz mot kommissionen, punkt 74