Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2011 r. - Bojinova i Ghiba przeciwko Komisji

(Sprawa F-10/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Silvia Bojinova (Bruksela, Belgia) i Dorina Maria Ghiba (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat C. Mourato)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowych COM/INT/EU2/10/AD5 i COM/INT/EU2/AST3 w przedmiocie odrzucenia kandydatur skarżących z tego względu, że nie spełniają przesłanek dopuszczalności wymaganych w ogłoszeniu o konkursie.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej z dnia 11 maja 2010 r. w przedmiocie odrzucenia kandydatury Silvii Bojinovej w konkursie wewnętrznym COM/INT/EU2/10/AD5 oraz decyzji potwierdzającej organu powołującego z dnia 26 października 2010 r. oddalającej jej zażalenie złożone w dniu 6 sierpnia 2010 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej z dnia 10 maja 2010 r. w przedmiocie odrzucenia kandydatury Doriny Marii Ghiby w konkursie wewnętrznym COM/INT/EU2/AST3 oraz decyzji organu powołującego z dnia 26 października 2010 r. oddalającej jej zażalenie złożone w dniu 4 sierpnia 2010 r.;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________