Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(suuri jaosto)

    7 päivänä syyskuuta 2004

asiassa C-456/02 (Tribunal de travail de Bruxellesin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Michel Trojani vastaan Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS)1

    (Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Euroopan unionin kansalaisuus - Oleskeluoikeus - Direktiivi 90/364/ETY - Rajoitukset ja ehdot - Henkilö, joka työskentelee asuntolassa luontoisetuuksia vastaan - Oikeus sosiaalihuoltoetuuksiin)

    (Oikeudenkäyntikieli: ranska)

Asiassa C-456/02, Michel Trojani vastaan Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS), jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Tribunal de travail de Bruxelles (Belgia) on esittänyt 21.11.2002 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 18.12.2002, yhteisöjen tuomioistuin (suuri jaosto), toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet ja J. N. Cunha Rodrigues (esittelevä tuomari) sekä tuomarit R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric, S. von Bahr ja K. Lenaerts, julkisasiamies: L. A. Geelhoed, kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Múgica Arzamendi, on antanut 7.9.2004 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)    Pääasian kantajan tilanteen kaltaisessa tilanteessa oleva henkilö ei kuulu EY 43 eikä EY 49 artiklan soveltamisalaan, ja hän voi vaatia oleskeluoikeutta EY 39 artiklassa tarkoitetun työntekijän asemassa ainoastaan silloin, jos hänen harjoittamansa palkkatyö on aitoa ja todellista. Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen tehtävänä on selvittää tosiseikat, jotka ovat tarpeen sen arvioimiseksi, onko sen käsiteltäväksi saatetussa asiassa kyse tällaisesta toiminnasta.

2)    Euroopan unionin kansalainen, jolla ei ole vastaanottavassa jäsenvaltiossa EY 39, EY 43 tai EY 49 artiklan nojalla oleskeluoikeutta, voi jo pelkästään sillä perusteella, että hän on unionin kansalainen, saada vastaanottavassa jäsenvaltiossa oleskeluoikeuden EY 18 artiklan 1 kohdan suoran soveltamisen perusteella. Tämän oikeuden käyttämiselle on tässä määräyksessä tarkoitetut rajoitukset ja ehdot, mutta toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että näitä rajoituksia ja ehtoja sovellettaessa noudatetaan yhteisön oikeuden yleisiä periaatteita ja erityisesti suhteellisuusperiaatetta. Kuitenkin sen jälkeen, kun on varmistettu, että pääasian kantajan tilanteen kaltaisessa tilanteessa olevalla henkilöllä on oleskelulupa, kyseinen henkilö voi vedota EY 12 artiklaan saadakseen minimex-tuen kaltaisen sosiaalihuoltoetuuden.

____________

1 - EUVL C 44, 22.2.2003.