Language of document :

A HL-ben megjelent közlemények

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(nagytanács)

2004. szeptember 7.

a C-456/02. sz. (Tribunal du travail de Bruxelles előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Michel Trojani kontra Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS) ügyben1

(Személyek szabad mozgása - Uniós polgárság - Tartózkodási jog - 90/364/EGK irányelv - Korlátozások és feltételek - Természetbeni juttatás ellenében fogadóban dolgozó személy - Szociális támogatáshoz való jogosultság)

(Az eljárás nyelve: francia)

A C-456/02. sz. ügyben a Bírósághoz az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Tribunal du travail de Bruxelles (Belgium) a Bírósághoz 2002. december 18-án érkezett 2004. november 21-i végzésével az előtte Michel Trojani és a Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS) között folyamatban lévő eljárásban terjesztett elő, a Bíróság (nagytanács), tagjai: V. Skouris, a tanács elnöke, P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet és J. N. Cunha Rodrigues (előadó) tanácselnökök, F. Macken, N. Colneric, S. von Bahr és K. Lenaerts bírák, főtanácsnok: L. A. Geelhoed, hivatalvezető: M. Múgica Arzamendi vezető tisztviselő, 2004. szeptember 7-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

Az alapügy felperesével azonos helyzetben lévő személyre egyrészt nem terjed ki az EK 43. és EK 49. cikk hatálya, másrészt az EK 39. cikk értelmében munkavállalóként kizárólag tényleges és valóságos jellegű munkavégzés esetén tarthat igényt tartózkodási jogra. A kérdést feltevő bíróságnak kell a szükséges tények bizonyítását elrendelnie annak megállapítása céljából, hogy ez-e a tényállás az előtte lévő ügyben.

Az Európai Unió polgára, akit a fogadó tagállamban az EK 39., EK 43. és az EK 49. cikk alapján nem illet meg tartózkodási jog, az EK 18. cikk (1) bekezdése közvetlen alkalmazásának következtében pusztán uniós polgársága alapján jogosult a tartózkodásra. E jog gyakorlása függ az említett rendelkezés szerinti korlátozásoktól és feltételektől, azonban a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kell biztosítaniuk, hogy az említett korlátozások és feltételek alkalmazása a közösségi jog általános elveinek, különösen az arányosság elvének tiszteletben tartásával történjen. Amennyiben megállapítást nyer, hogy az alapügy felperesével azonos helyzetben lévő személy rendelkezik tartózkodási engedéllyel, ez a személy hivatkozhat az EK 12. cikkre abból a célból, hogy a minimexhez hasonló szociális támogatásban részesüljön.

____________

1 - HL C 44., 2003.2.22.