Language of document :

Oznámenie v Úradnom vestníku

 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA

(veľká komora)

zo 7. septembra 2004

vo veci C-456/02 (návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke podaný Tribunal du travail de Bruxelles): Michel Trojani proti Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS)1

("Voľný pohyb osôb - Občianstvo Európskej únie - Právo na pobyt - Smernica č. 90/364/EHS - Obmedzenia a podmienky - Osoba pracujúca v ubytovni za odmenu v naturáliách - Právo na dávky sociálnej pomoci" )

(Jazyk konania: francúzština)

(Predbežné znenie; konečné znenie bude uverejnené v "Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora")

Vo veci C-456/02, predmetom ktorej je návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke v súlade s článkom 234 ES, podaný rozhodnutím Tribunal du travail de Bruxelles (Belgicko) z 21. novembra 2002 a doručený Súdu prvého stupňa dňa 18. decembra 2002, ktorý vyplynul zo sporu prejednávaného medzi pánom Michelom Trojanim a Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS), Súdny dvor (Veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, predsedovia komory P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J-P. Puissochet a J. N. Cunha Rodrigues (spravodajca), sudcovia R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric, S. von Bahr a K. Lenaerts, generálny advokát: L. A. Geelhoed, tajomník: M. Múgica Arzamendi, hlavný referent, vyhlásil dňa 7. septembra 2004 rozsudok, ktorého výrok znie:

Na osobu v rovnakom postavení ako žalobca v konaní vo veci samej sa na jednej strane nevzťahujú čl. 43 a 49 ES a na druhej strane sa táto osoba môže domáhať práva na pobyt ako pracovník v zmysle čl. 39 ES, len ak je platená činnosť, ktorú vykonáva, skutočná a účinná. Je na vnútroštátnom súde, aby náležite posúdil skutkový stav s cieľom rozhodnúť, či je tomu tak v prípade, o ktorom pojednáva.

Občan Únie, ktorý nemá právo na pobyt na území hostiteľského členského štátu podľa čl. 39, 43 alebo 49 ES, má čisto z titulu občianstva Únie právo na pobyt na základe priameho uplatnenia čl. 18 ods. 1 ES. Výkon tohto práva podlieha obmedzeniam a podmienkam stanoveným v uvedenom ustanovení, príslušné orgány však musia zabezpečiť, že sa tieto obmedzenia a podmienky uplatňujú v súlade so všeobecnými zásadami práva Spoločenstva, najmä zásadou proporcionality. Akonáhle sa však potvrdí, že osoba v postavení rovnakom ako žalobca v konaní vo veci samej má povolenie na pobyt, môže sa táto osoba odvolať na čl. 12 ES s cieľom získať dávku sociálnej pomoci, ako je minimex.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 44 z 22. 2. 2003