Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Tribunal du travail de Bruxellesin (15. jaosto) 21.11.2002 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Michel Trojani vastaan Centre public d'aide sociale de Bruxelles, C.P.A.S.

    

    (Asia C-456/02)

Tribunal du travail de Bruxelles (15. jaosto) on pyytänyt 21.11.2002 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 18.12.2002, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa Michel Trojani vastaan Centre public d'aide sociale de Bruxelles, C.P.A.S. seuraaviin kysymyksiin:

1.    Voiko tässä tuomiossa kuvatun kaltaisessa tilanteessa oleva Euroopan unionin kansalainen,

(jolla on väliaikainen laillinen oleskeluoikeus

(jolla ei ole riittäviä varoja

(joka tekee asuntolalle töitä noin 30 tuntia viikossa yksilöllisen sopeuttamisohjelman puitteissa

(ja saa asuntolassa itsessään vastikkeena luontoisetuja, jotka kattavat hänen perustarpeensa,

vaatia oleskeluoikeutta

(ETY:n perustamissopimuksen 39 artiklassa tai asetuksen N:o 1612/681 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna työntekijänä

tai

(työntekijänä, joka harjoittaa EY:n perustamissopimuksen 43 artiklassa tarkoitettua itsenäistä ammattia

tai

(EY:n perustamissopimuksen 49 artiklassa tarkoitettuna palvelujen tarjoajana, kun otetaan huomioon hänen tehtävänsä asuntolassa, tai palvelujen vastaanottajana, kun otetaan huomioon tämän asuntolan myöntämät luontoisedut

tai

(pelkästään sillä perusteella, että hän on mukana ohjelmassa, jolla pyritään sopeuttamaan hänet sosiaalisesti ja ammatillisesti?

2.Jos kysymykseen vastataan kieltävästi, voiko hän pelkästään Euroopan unionin kansalaisena vedota suoraan perustamissopimuksen 18 artiklaan, jossa taataan oikeus liikkua vapaasti ja oleskella unionin toisen jäsenvaltion alueella?

Miten on tällöin arvioitava direktiivissä 90/364/ETY2 asetettuja edellytyksiä ja/tai EY:n perustamissopimuksessa määrättyjä rajoituksia ja ehtoja ja etenkin vähimmäistoimeentuloedellytystä, joka tekisi oleskeluoikeuden merkityksettömäksi, jos sitä sovelletaan vastaanottavaan jäsenvaltioon tultaessa?

Jos sitä vastoin oleskeluoikeus saadaan automaattisesti Euroopan unionin kansalaisuuden perusteella, voiko vastaanottava jäsenvaltio myöhemmin hylätä vähimmäistoimeentuloa tai sosiaalietuuksia (molemmat verottomia etuuksia) koskevan hakemuksen ja keskeyttää henkilön oleskeluoikeuden sillä perusteella, että hänellä ei ole riittäviä varoja, vaikka nämä etuudet myönnetään vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisille niillä edellytyksillä, jotka myös Belgian kansalaisten on täytettävä (näyttö siitä, että henkilö on työmarkkinoiden käytettävissä, näyttö tarpeen olemassaolosta)?

Onko vastaanottavan jäsenvaltion noudatettava muita sääntöjä, jotta oleskeluoikeus ei menettäisi merkitystään, esimerkiksi arvioitava tilannetta sen perusteella, että vähimmäistoimeentuloa tai sosiaalietuuksia koskeva hakemus on väliaikainen tai esimerkiksi otettava huomioon suhteellisuusperiaate (olisivatko tälle valtiolle aiheutuvat kustannukset kohtuuttomia)?

____________

1 - Työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella 15 päivänä lokakuuta 1968 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68 (EYVL L 257, 19.10.1968, s. 2).

2 - Oleskeluoikeudesta 28 päivänä kesäkuuta 1990 annettu neuvoston direktiivi 90/364/ETY (EYVL L 180, 13.7.1990, s. 26).