Language of document :

2020 m. lapkričio 9 d. P. Krücken Organic GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimo byloje T-565/18 P. Krücken Organic GmbH / Europos Komisija

(Byla C-586/20 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: P. Krücken Organic GmbH, atstovaujama advokato H. Schmidt

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo:

panaikinti 2020 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimą byloje T-565/18,

įpareigoti Europos Komisiją sumokėti 216 749‚02 euro ir nuo ieškinio įteikimo dienos skaičiuojamas metines palūkanas, 8 % viršijančias Europos Centrinio Banko (ECB) nustatytą bazinę palūkanų normą,

įpareigoti Europos Komisiją pateikti jai dokumentus, parengtus vykdant ECOCERT veiklą, susijusią su įmonės, kuri pagamino nagrinėjamą produktą, ekologiškų produktų kontrole, visų pirma 2016‚ 2017 ir 2018 m. inspektavimo ataskaitas ir su jomis susijusius vertinimus, kuriuose būtų nurodyta ECOCERT išvados, įvertinimai ir sprendimai, kuriais remiantis buvo išduotas patikrinimo sertifikatas nagrinėjamam produktui ir kuriais remiantis ECOCERT vėliau šį patikrinimo sertifikatą panaikino,

nurodyti Komisijai nustatyti ekologiškų produktų kontrolės įstaigoms, kurioms ji patikėjo vykdyti Sąjungos ekologiško žemės ūkio kontrolės sistemos užduotis trečiosiose šalyse, įpareigojimą pateikti visiems suinteresuotiems importuotojams savo sprendimus dėl išduotų patikrinimo sertifikatų panaikinimo, atšaukimo arba paskelbimo negaliojančiais, taip pat įpareigojimą priimti ir išnagrinėti šių importuotojų administracinius skundus; paraginti trečiosiose šalyse įgaliotas ekologiškų produktų kontrolės įstaigas pateikti importuotojams su ekologiškų produktų kontrolės procedūra susijusius dokumentus, kurių pagrindu priimti tokie sprendimai, konkrečiai patikrinimo ataskaitas ir vertinimo raštus, neatskleidžiant dalių, kurioms taikoma trečiųjų asmenų duomenų apsauga; jei šie reikalavimai nebūtų patenkinti, prašoma nustatyti šį Komisijos įpareigojimą tik apeliantės atžvilgiu.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė mano, kad buvo pažeistos jos pagrindinės teisės užsiimti verslu ir į nuosavybės apsaugą. ES teisės aktai, susiję su ekologiškais produktais, turi būti aiškinami atsižvelgiant į Pagrindinių teisių chartiją. Bendrasis Teismas savo sprendime to visiškai nepaisė. Todėl bendrovėms, importuojančioms ekologiškus produktus iš ne ES valstybių, visiškai netaikoma pagrindinių teisių apsauga.

Bendrojo Teismo sprendimas pagrįstas neteisingu teisiniu Europos Komisijos pareigų ir atsakomybės už ekologiškų produktų kontrolės įstaigų veiksmus ir sprendimus apimties vertinimu. Savo sprendime Bendrasis Teismas darė klaidingą prielaidą, kad nėra „konkrečios nuostatos“, kurioje numatyta, kad neteisėti ECOCERT patronuojamosios bendrovės veiksmai Kinijos Liaudies Respublikoje yra priskiriami Sąjungai ar Europos Komisijai. Bendrasis Teismas manė, kad priskyrimas būtų galimas, jeigu pačiai Komisijai būtų pavesta viešosios politikos užduotis, susijusi su ekologiškų produktų kontrole ne ES valstybėse. Reglamento (EB) Nr. 834/20071 ir Reglamento (EB) Nr. 1235/20082 teisės normos Europos Komisijai nurodo, kokiu būdu turi būti įgyvendinama ekologiškų produktų kontrolė ne ES valstybėse, o būtent, paskiriant ekologiškų produktų kontrolės įstaigas kaip Sąjungos agentus.

Be to, Bendrojo Teismo argumentas, pagal kurį tiek Reglamento Nr. 834/2007 33 straipsnis, tiek tarnybinės atsakomybės tikrinimo sistema lėmė tai, kad Europos Komisijai buvo suteikta „didelė veiksmų laisvė“ tiek nustatant ir vertinant rizikas, tiek dėl nustatyta rizika grindžiamų kontrolės priemonių, neatitinka pagrindinių teisių apsaugos svarbos. Tokia didelė veiksmų laisvė reikštų, kad nebūtų vykdoma jokia teisminė Europos Komisijos veiksmų kontrolė.

Galiausiai Bendrojo Teismo argumentai, kuriuos jis pateikė atmesdamas ieškinio reikalavimą įpareigoti Komisiją užtikrinti ekologiškų produktų kontrolės įstaigų priimamų sprendimų skaidrumą, yra nesuderinami su pagrindinių teisių ir pagrindinėmis teisėmis grindžiamo veiksmingos teisinės gynybos užtikrinimo svarba.

____________

1     2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 189, 2007, p. 1).

2     2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL L 134, 2008, p. 25).